Live Herbeleef de gemeenteraad in Menen : kritiek op parkeerbeleid

24/10/16 om 15:10 - Bijgewerkt om 21:14

Op de gemeenteraad vanavond onder meer de subsidiewijziging. Ook de aanleg van een fiets- en wandelpad en een parking achter de Moeskroenstraat in Rekkem staat op de agenda. Er wordt ook een subsidie van 30.000 euro en een renteloze lening van 8.000 euro toegekend voor het plaatsen van reglementaire terreinverlichting op het eerste veld van Racing Club Lauwe.

Herbeleef de gemeenteraad in Menen : kritiek op parkeerbeleid

© WO

 • Stefaan Lernout

  Einde van de zitting

  Einde van de zitting

 • Christophe Maertens

  Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

  Angelique Declercq vraagt zich af wat de toekomst is van de het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) in Menen.

  Schepen Bernice Bogaert (CD&V) : "Momenteel is men nog altijd bezig met het opstellen van een regelgeving over wie de werking zal organiseren en met welke middelen. Op 1 juni 2017 start de wijkwerking. Wij zetten al stappen, we informeren ons goed, we spreken af met de instanties. Als stad willen we de sociale tewerkstelling bewaren en we volgen het nauw op. De tewerkstelling blijft gegarandeerd, we willen dat de vzw blijft bestaan, ook als er een wijziging komt in de wet. Op werkveld zal niemand iets ondervinden."

  "We moeten nu de vraag stellen, zodat we ons kunnen voorbereiden. Als stad hebben we een verantwoordelijkheid en het is het moment om er bij stil te staan hoe we daar in de toekomst moeten mee omgaan", aldus Angelique Declercq.

  "Er zijn meerdere partners mogelijk", zegt Bogaert. "Dat is een van de zaken die nog niet duidelijk zijn. We willen de zaken wel meer in handen houden zodat we meer inbreng hebben. We moeten wel weten over welke middelen we kunnen beschikken."

 • Stefaan Lernout

  Retail landschap in de regio is verzadigd

  Philippe Mingels (SP.A/Groen): "In de laatste editie van de weekbode van september las ik een artikel waarin de regioraad van UNIZO West-Vlaanderen zich boog over het Retail landschap in onze regio. UNIZO maakt zich ongerust over het feit dat de retail oppervlakte in de rand van onze steden explosief blijft toenemen. Ze wijzen ook naar de enorme investeringen van zogenaamde "grandes espaces" aan de andere kant van de Belgisch-Franse grens. De stelling van Unizo is dat het retail landschap in de regio volledig verzadigd is en roept de overheid op om maatregelen te nemen. Onze fractie wacht al jaren op het plan van deze meerderheid dat de handelsfunctie van het centrum van Menen ondersteunt. Hoe verhoudt het stadsbestuur zich tot de vaststellingen van Unizo en hoe ze zal tegemoetkomen aan deze verzuchtingen?"

  Schepen Eddy Lust (Open VLD): " In mei 2016 hebben we een convenant getekend met Unizo omtrent kernversterking. Bij gunnings aanvragen besteden we daar de nodige aandacht aan. Daarnaast richtten we in 2016 een database op waar iedere kandidaat huurder snel kan te weten komen wat de prijs is van een pand. Dat is een verbetering, we stellen vast dat dit effect heeft."

  De schepen somt een reeks initiatieven op die hierrond werden genomen: de kadobon, de verlofkalender van bakkers en beenhouwers die voor het eerst werd uitgebracht. We organiseren diverse workshops ter opleiding van handelaren. We zijn partner in een Europees project dat in totaal voor een bedrag 35.000 euro initiatieven zal nemen zoals de aanpak van de communicatie van de stadskern, stimulering van een ondernemingsvriendelijk klimaat, proactief inspelen op trends.... De stad Menen zelf investeert in dit project 17.500 euro.

  "Menen als winkelstad is voorbij, we moeten mikken op de kleinschaligheid, de beleving... Alle investeringen proberen we hierin te kaderen. De aanleg van Lauwe aan de Leie brengt 800 extra inwoners mee, dat zal een positieve input hebben voor de handelaren daar"

  Philippe Mingels: "Menen als winkelstad voorbij? Wordt dergelijke uitspraak gedragen door iedereen hier aanwezig?"

  Schepen Eddy Lust: "Ik bedoel 'grote winkelstad', tuurlijk hebben we de kleine handelaren nodig. En we moeten het terug gezellig maken."

  Philippe Mingels: 'het gevoelen leeft dat het er toch heel wat winkels minder zijn dan in het verleden, je ziet ook heel wat leegstand. Misschien kunnen de Leiewerken wel enig soelaas brengen."

  Schepen Eddy Lust: "We zitten onder het provinciaal gemiddelde van leegstand van winkelpanden."

  "Zelf maken we ook grotere winkelruimtes aan de rand van de stad, wat we nu te horen krijgen rond de site Tyber," aldus Philippe Mingels.

  "Dat betreffen zaken die qua oppervlakte niet passen in onze stad", repliceert de schepen. "En wat betreft 'regionale visie': uiteindelijk zien we dat iedereen zijn gedacht doet."

 • Christophe Maertens

  “We leven in twee landen”

  "Op 23 augustus kreeg Menen een brief waarin de aankondiging van het N.A.M.E-festival stond", aldus Rudy Nuytten (Open Stad). "Halluin wou daarmee Menen informeren. De goede ontvangst werd bevestigd door het schepencollege. Er werd gevraagd naar de contactpersoon van het festival, maar we weten ondertussen hoe het is verlopen. Is er ondertussen een debriefing geweest? Wat is daar uitgekomen? Komt er een vervolg?"

  "Op 9 oktober plaatst de burgemeester een melding op Facebook, waarbij ze haar frustratie uitte omwille van het feit dat veel Menenaars het twee nachten zonder nachtrust moest stellen door het N.A.M.E-festival op het terrein van de plezierhaven", zegt Philippe Mingels (SP.a-Groen) "Ik kon afleiden dat de verstandhouding tussen beide burgemeesters aan weerzijden van de grens te wensen overlaat. Hoe is het zover kunnen komen? De burgemeester heeft altijd gezegd dat er een goede verstandhouding was."

  "We hebben inderdaad een brief gekregen om ons te informeren. We hebben een antwoord gestuurd met vraag om alles binnen het wettelijke te houden. We hebben een bespreking gehouden en gevraagd om een bewonersbrief rond te sturen", aldus de burgemeester. "We hebben een exemplaar gekregen van de bewonersbrief. De zaterdagochtend hoorde ik dat er tal van meldingen waren bij de politie van lawaaioverlast. Ik heb gebeld naar burgemeester van Halluin, hij nam niet op. De contactpersoon zou de opmerkingen doorgeven. Ook onze politie nam contact op. De zaterdagnacht ben ik wakker gebeld door een bewoner. Heb dan gebeld naar de burgemeester van Halluin en sprak een bericht in. Ook heb ik gebeld naar de commissaris van Halluin en die zei ter plaatse te gaan. De klachten waren zodanig overweldigend en daarom heb ik communicatie gedaan via Facebook."

  "Ondertussen heb ik al contact gehad met burgemeester van Halluin. Hij zei dat hij er zich niet van bewust was dat er zoveel klachten waren geweest. Hij zei dat hij daar rekening mee zou houden voor een volgende editie. We leven nu eenmaal in twee landen en ingrijpen is niet zo simpel. De verstandhouding tussen de twee burgemeesters blijft goed. Het is niet omdat er één incident is geweest, dat we alles moeten opblazen. Als Frankrijk zegt dat ze een tweede editie wil houden, dan kunnen we daar niet veel aan doen. In dit dossier heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik kan alleen maar hopen op hun goodwill."

 • Stefaan Lernout

  Het nieuwe parkeerbeleid

  Raadslid Rudy Nuytten (Open Stad): "Sinds 1 oktober is het nieuwe parkeerbeleid in voege getreden. Een tolerantieperiode werd gevraagd maar dat lijkt niet steeds te werken. Bijvoorbeeld rond de Sint-Franciscuskerk is er nog veel onduidelijkheid of de parking daar al dan nietin de blauwe zone ligt. Noch op de kaarten, noch op de website vind ik hierover duidelijkheid. Bovendien blijken er in de eerste helft van oktober al retributies uitgereikt te zijn om 17u35 terwijl dat maar kan vanaf 18 u. Kan u ook reeds zeggen hoeveel bestuurders een retributie dienden te betalen?

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA): "Alle aanpassingen vergen tijd. Er zijn wel al positieve trends. Wat uw vraag betreft, de parking aan Sint-Fransciscus was en blijft gratis parking. En dat werd ook zo gecommuniceerd.

  Rond Yvon Serruysstraat wordt er nog een aanpassing doorgevoerd. Zone waar kort parkeren geldt is aangegeven, maar om dat op die folder te doen was moeilijk. De bedoeling is om een aantal zones voor kort parkeren uit te werken. Zowel in de Kortrijkstraat als de Y.Serruys straat. Er is wel degelijk een gedoogbeleid afgesproken. Met Indigo werden afspraken gemaakt om enige tolerantie te tonen. Vanaf week 2 ontvingen de overtreders geen retributie maar wel een folder met de nieuwe richtlijnen.

  Vanaf week 3 werden er retributies uitgeschreven, maar die liggen heel wat lager in vergelijking met de maanden vorig jaar. De klachten - 38 in totaal - werden door Indigo behandeld."

  verkeersplan op www.menen.be

  verkeersplan op www.menen.be © verkeersplan op www.menen.be

 • Christophe Maertens

  Ziek stadspersoneel

  "Mevrouw de schepen, graag had ik van u vernomen of absenteïsmecijfers worden bijgehouden onder het stadspersoneel", vraagt Jelle Janssens (SP.a-Groen). "Indien dit het geval is, had ik van u ook graag vernomen wat het globale absenteïsmecijfer is voor het jaar 2015 en of u een evolutie kan weergeven van dit cijfers sinds 2013. De reden van deze vraag is de bezorgdheid over de taaklast en -verdeling bij de medewerkers van de stadsdiensten sinds de beslissing van de meerderheid om de eerste drie jaar tot een nulgroei over te gaan inzake personeel. "

  "Er zijn cijfers, we hebben een aantal personeelsleden die langdurig ziek zijn. In 2013 bedroeg het cijfer 2,33 procent, in 2014 was dat 2,93 en 2015 was het 2,78. Het blijft in dezelfde lijn. We hopen dat het minder wordt, maar ziek kan iedereen worden. In de cijfers zitten de langdurig zieken niet. Dat zou een verkeerd beeld geven", aldus schepen Bérenice Bogaert.

 • Stefaan Lernout

  Oppositie hekelt grote kostprijs voor studie over Leiemander

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD): "In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is het gebied gelegen tussen de Kortrijkstraat en de Leie opgenomen in het beleidskader voor bedrijventerreinen? Onder de programmatie van nieuwe lokale bedrijventerreinen wordt de locatie Menen, aan de waterzuivering m.n. Leiemeander aangeduid. Dit wordt voorzien voor bedrijven met een beperkte mobiliteitsimpact, een beperkte milieu impact, een hoge tewerkstellingsgraad, een beperkte ruimtebehoefte qua bodembezetting en voor bedrijvigheid met behoefte aan opslagruimte en distributiemogelijkheden zoals reeds bij de bestaande bedrijvigheid aansluitend op dit gebied. In dit kader wenst de stad dit gebied te ordenen via een sectoraal ruimtelijk uitvoeringsplan. Zo kunnen we een reeds aanwezig sectoraal vreemd bedrijf regulariseren.

  De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan kan worden toegekend aan een intercommunale 'in-house plan' zonder de markt te moeten bevragen.

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de opdracht toe te wijzen aan het in house orgaan , de intercommunale WVI. De basisraming bedraagt 17.000,50 euro

  Philippe Mingels (SP.A/Groen): "Het betreft hier een kleine 4ha. We hebben geen problemen dat er studies worden opgericht. Wat onze fractie stoort zijn de gigantische bedragen voor de studie. Diezelfde partner heeft al een zelfde studie gedaan, met name naar de waterzuiveringsinstallatie. Veel geld voor een kleine moeite. Waarom konden we dat niet zelf doen? De intercommunale handelt hierbij als een externe partner zodat ze er het maximum kan uithalen. Het idee om de Leie omgeving te beschermen lijkt hier ook ver weg. De natuurminnaars onder ons maken zich hierover zorgen, we hopen dat het hier bij blijft en dat er ook niet verder plannen worden gemaakt. Onze fractie zal zich dan ook onthouden, en dat heeft te maken met het feit dat de prijs die hiervoor betaald werd te hoog is."

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD): "De bedrijvigheid bestaat al, ze bestaat enkel niet in het juiste kleur. Dergelijke zaken moeten uit de wereld worden geholpen. Wat de kostprijs betreft, we werden 540 euro aangerekend om de bestaande omgeving in kaart te brengen. Dat lijkt me redelijk om een bestaande toestand te regulariseren en de bedrijven daar de nodige zekerheid te verschaffen."

 • Christophe Maertens

  Afbraak pand in Grondwetstraat

  De stad laat het pand aan de Grondwetstraat 124 in Menen afbreken. "Recent is er daar een brand geweest, zo erg dat het bevel kwam om het pand te slopen. Jammer genoeg reageert de eigenaar daar niet op, zodat we andere maatregelen moeten nemen. Het schepencollege heeft al het nodige gedaan. We hebben een aannemer en een architect aangeduid", zegt schepen Tom Vlaeminck (Open VLD).

  Herman Ponnet (SP.a - Groen) zegt dat het pand al verkocht is. "De verkoop is afgesprongen, de verkoop gaat niet door. We hebben contact met potentieel nieuwe eigenaar. We weten enkel alleen dat het pand nog in dezelfde situatie is en nog in bezit is van de huidige eigenaar", zegt de schepen.

  "Het is een geen eenvoudige klus om pand af te breken, staat tussen twee huizen. Daarom nemen we een architect onder de arm."

  "Als je pand gaat slopen, laat dan onkruid niet groeien", merkt Caroline Garreyn (SP.a-Groen) op. "De eigenaar blijft verantwoordelijk voor de grond, we volgen het wel op en kunnen eventueel sancties uitschrijven. De eigenaar moet instaan voor de netheid van zijn perceel", aldus nog schepen Vlaeminck.

 • Christophe Maertens

  Gescheiden riolering

  Bij de uitbouw en de instandhouding van het gemeentelijk rioleringsnet zijn momenteel drie partners betrokken: Aquafin, de gemeenten en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Om de drie partijen te betrekken bij de uitbouw van de rioleringsnetten heeft de Vlaamse Regering een systeem uitgewerkt. De VVM liet onlangs weten dat ze het zogenaamd LPproject aandient in Menen. "Het gaat om de aanleg van een gescheiden stelstel gecombineerd met de werken AWV in de J&M Sabbestraat en de Wahisstraat traject N362 in Menen. De VMM wenst in deze zone een gescheiden stelsel aan te leggen", zegt schepen Dirk Vanholme (N-VA)

 • Christophe Maertens

  Geen sterke dranken op Kerstmarkt

  "Op 10 december vindt Kerst in Lauwe plaats, tussen 16 en 23 uur, en dat naar jaarlijkse gewoonte", aldus Laurent Coppens. "Naar goede gewoonte komt er een verbod op verkoop van sterke dranken, met een alcoholpercentage van meer dan 22 procent. We willen ook niet dat er drinkglazen of glazen aan de standjes worden gebruikt."

  Ook in Menen is er een kerstevenement. "We organiseren de gratis kerstdrink voor onze bewoners. Er zijn wat standjes die op de markt staan en het is de bedoeling dat dit op dezelfde manier gebeurt als in Lauwe."

 • Stefaan Lernout

  Fietsverbinding Moeskroenstraat

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA):"Als 2e onderdeel van een zachte verbinding voor fietsers vanaf de Sint-Niklaasdreef tot aan de nieuwe inkom van de GBS wordt een bestekdossier voorgesteld. De werken worden geraamd op € 29.059, Als wijze van gunnen wordt onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voorgesteld."

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen): " We staan positief t.o.v. zachte verbindingen en het is positief dat er meerdere parkeerplaatsen zijn en dat het fietspad afgescheiden is van de weg. Werd er bij het plan ook rekening gehouden met constant in en uit rijden ouders die hun kinderen afzetten?"

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA):"Het afzetten van de kinderen gebeurt op een aparte parking, daar is geen kruising met verkeer ."

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen): " Hopelijk is hiervoor het voorziene budget voldoende, en zien we het niet terug op een volgende gemeenteraad zoals reeds in het verleden is voorgevallen."

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA):"We gaan niet boven ons budget, er was initieel 30.000 euro voorzien, de aannemer voorzag het plan af te werken voor 25.000 euro maar is daar uiteindelijk niet in geslaagd. Het initieel budget van 30.000 euro werd niet overschreden."

 • Stefaan Lernout

  Verlichting terrein Racing Club Lauwe

  Schepen Eddy Lust (Open VLD): " Door de grote stijging van het aantal spelers bij R.C. Lauwe dienen er meer wedstijden ingepland op de wedstrijdvelden. De nood om reglementaire terreinverlichting te plaatsten drong zich op. Er wordt gekozen voor LED verlichting. Dit kost 38.000 euro. Maximaal 30.000 euro via kapitaalsubsidie voor R.C. Lauwe. Voor de resterende 8.000 euro wordt voorgesteld een renteloze lening toe te kennen aan R.C. Lauwe. Die lening spreidt zich over vier jaar, vanaf 2017 telkens 2.000 euro.

  Herman Ponnet (SP.A/Groen) : "Waarom kies je nu voor die kapitaalsubsidie terwijl in het verleden voor een gewone subsidie werd geopteerd?"

  Schepen Eddy Lust (Open VLD): " Globaal gezien is het een besparing, indien we zelf aankopen met de stad is het exclusief BTW. Het is een éénmalige kapitaalsubsidie. Bovendien is LED verlichting een goede zaak, gaat langer mee en is milieuvriendelijker dan de goedkopere HID verlichting."

 • Stefaan Lernout

  Nieuwe straatnamen

  Schepen Griet Vanryckegem (N.V.A.) : "De verkaveling in de Ambachtenstraat krijgt de naam Hof Gaston Boghemans. Dat was een architect van vele gebouwen in Menen, onder meer van de watertoren. De verkaveling Moorselestraat krijgt de naam Pronkwindestraat. Er zijn in die omgeving al vele straten eindigend op 'winde'."

 • Stefaan Lernout

  Leiedal werkt kerkenplan uit voor Menen

  De raad neemt kennis van de budgetwijzigingen 2016 en van de budgetten 2017 van de kerken van het centrale kerkbestuur (Sint-Vedastus, Sint-Jozef en Sint-Bavo) en de protestantse kerk. De budgetwijzigingen zijn in lijn met wat werd afgesproken.

  Rudy Nuytten (Open Stad): "Hoever staat het met het kerkenplan?"

  Laurent Coppens: "Het schepencollege heeft een formele aanzet gegeven tot het kerkenplan voor stad Menen zelf. Er werd beslist in zee te gaan met een externe partner, Leiedal, die ons zal begeleiden met dit kerkenplan. Er wordt gewerkt in een aantal fases, de eerste fase - de inventarisatie - is reeds beschikbaar. Momenteel zitten we in een volgende fase waarbij een aantal werkgroepen worden opgericht. Aan de hand van de inventarisatie zal Leiedal een matrix invullen waarin de verschillende elementen worden afgewogen. Met die matrix en na gesprekken met belanghebbenden doen we een aantal suggesties die leiden tot een aantal beslissingen. De bedoeling is om een plan klaar te hebben voor de zomervakantie 2017. Een uitkomst kan zijn dat een kerk voor gemengd gebruik wordt behouden, of dat een kerk geen religieuze inhoud meer krijgt of dat een kerk zelfs helemaal wordt afgebouwd.

  In Zuid-West-Vlaanderen zijn wij de eersten die met dergelijk kerkenplan aan de slag gaan. Het is meteen het eerste kerkenplan van Leiedal.

 • Christophe Maertens

  Budgetwijziging

  In begin van de gemeenteraad komt de budgetwijziging op tafel. Laurent Coppens (CD&V) : "In het najaar hebben we klassiek een budgetwijzing, we willen dat minimaal houden. Vooral zaken die om technische redenen aangepast moeten worden, passen we aan. Een ander financieel meerjarenplan mag niet negatief worden beïnvloed."

  "Bij de budgetwijzingen houden we rekening met een aantal beleidsbeslissingen en worden noodzakelijke kredietverschuivingen opgenomen. Daarnaast zijn een aantal verschuivingen nodig zowel binnen als buiten dezelfde beleidsdomeinen en van exploitatie naar investeringen."

  "We streven ernaar dat in eerste instantie rekening wordt gehouden met interne verschuivingen. In tegenstelling tot vroeger laat de wetgever meer ruimte toe om interne wijzingen toe te laten. " Voorbeelden zijn een aantal premies, die nooit op voorhand kunnen worden begroot. Ook voor een aantal oninbare belastingen is er een budgetwijziging.

  Voor het investeringsbudget gaat het om kleinere bedragen. De verkoop van een stukje grond voor een stroomcabine en subsidie voor verlichting van het voetbalveld voor RC Lauwe horen daarbij.

 • Mieke Verhelle

  In een notendop

  De raad in een notendop

  In een notendop

  In een notendop © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!