Live Herbeleef de gemeenteraad in Menen: directe personenbelasting blijft op 8 procent

21/12/15 om 16:41 - Bijgewerkt om 23:08

De gemeenteraad in Menen kwam maandag bijeen. Op de agenda stond onder meer het budget. Anderzijds kwam de reconversie van de Site Tyber tot een zone voor KMO met bedrijfswoongelegenheden en retail in de periferie van stad Menen.

 • Mieke Verhelle

  Einde van de zitting

  Einde van de zitting

 • Mieke Verhelle

  Cadeaubonnen

  Schepen Eddy Lust (Open VLD) doet nog een oproep om de cadeaubonnen van Shop & Beleef onder de kerstboom te leggen. "Ik ben tevreden dat wij nu de kaap van 100.000 euro in anderhalf jaar hebben overschreden."

 • Mieke Verhelle

  Verkeersveiligheid op de E17

  Angelique Declercq (SP.A/groen) : "Sinds de controles aan de grenspost Rekkem hebben we opnieuw te kampen met ellenlange files op de E 17. De ene chauffeur kan er al beter mee om dan de andere, en bijgevolg moeten we opnieuw vaststellen dat de categorie "pechstrookrijders" toeneemt." "Ondertussen nam AWV een aantal maatregelen inzake een betere signalisatie die de veiligheid moet verhogen en het risico op ongevallen beperken, maar deze maatregelen schrikken de pechstrookrijders duidelijk niet af.""Daarnaast hebben al heel wat vrachtwagenchauffeurs die naar de LAR moeten ontdekt dat de A 19 nemen en en dan via het centrum van Rekkem rijden hen veel tijd kan besparen. Dit brengt echter een grotere verkeersdruk mee in de dorpskern, maar daarnaast ook een gevaarlijke situatie, gezien dit dikwijls met een ongepaste snelheid gepaard gaat. "

  "Kan er vanuit de stad enerzijds actie ondernomen worden bij AWV om het pechstrook rijden te verhinderen en kan de lokale politie anderzijds ingrijpen om het zware verkeer aan te pakken in het Rekkem, voor er ook daar ongevallen gebeuren." Burgemeester Martine Fournier : "Wij hebben heel weinig zeggenschap over de snelweg. Toch zijn wij vragende partij naar betere signalisatie. Intussen is die signalisatie er. Onze politie heeft contact met de federale politie i.v.m. het pechstrookrijden. Er zijn regelmatig controles van het vrachtverkeer."

 • Mieke Verhelle

  Aalbeeksesteenweg

  Herman Ponnet (SP.A/Groen) : "We kregen een mail van een bezorgde bewoner van de Aalbeeksesteenweg na een ongeval. De bewoners zijn bezorgd omtrent de veiligheid omdat er vaak te snel gereden wordt."

  Dirk Vanholme : "Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur, in Aalbeke 70 km/uur. Op 8 december hadden we overleg met de dienst mobiliteit en de politie. We zijn er voor te vinden voor infrastructurele maatregelen. De politie zal ter plaatse gaan om te zoeken naar definitieve oplossingen. Mogelijke oplossingen moeten eerst naar de verkeerscommissie. We hopen dat de aanklagers zich ook achter onze beslissing zullen scharen."

 • Mieke Verhelle

  De Lijn

  Rudy Nuytten (Open Stad): "De besparing bij De Lijn werd al meermaals besproken. De Vlaamse Regering heeft een nieuwe conceptnota opgemaakt waardoor alleen rendabele lijnen worden behouden. Indien plaatselijke overheden de dienstverlening in stand willen houden, moeten ze daar zelf voor instaan of op zoek gaan naar een privépartner. Heeft Menen al zicht op de gevolgen voor onze stad ?"

  Schepen Dirk Vanholme : "Het betreft een conceptnota voor 2018. Dat De Lijn niet langer een monopolie zou hebben, kan de betaalbaarheid ten goede komen. ER worden 12 vervoersregio's gemaakt. In die regio's zullend e gemeenten meer inspraak hebben. Nu worden eerste proefprojecten opgestart in Aalst, Mechelen en Oostende. We hebben nog geen zicht opd e concrete maatregelen, dus kunnen we ook zelf nog geen maatregelen vastleggen."

 • Mieke Verhelle

  Opmerking verslag

  Enkele raadsleden van SP.A/Groen hebben opmerkingen over de redactie van het verslag van de vorige gemeenteraad.

  Jelle Janssens : "Ik merk dat in de verslaggeving soms fouten sluipen. We kunnen ook niet eisen dat de stadssecretaris alles perfect noteert. We moeten ons er eens deftig over bezinnen of er geen hulpmiddelen bestaan om de verslaggeving beter en realistischer te kunnen noteren."

  De stadssecretaris legt uit dat hij in eer en geweten verslaggeeft en alle opmerkingen opneemt.

 • Mieke Verhelle

  Voordelen voor de buurt

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) : "Wij zouden meer van dergelijke inbreidingsprojecten zien. Het zijn mooie kavels met aandacht voor ondergronds parkeren. Een technische vraag. Waarom is er voor een doorgang gekozen dat een risico op sluipverkeer kan teweeg brengen?"

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD): "In de Stationsstraat is er een hoge parkeerdruk. De ontwikkelaar heeft contact genomen met de omringende bewoners of zij geïnteresseerd zijn om een garage te voorzien achter hun woning. We hebben gekeken hoe het project structurele problemen van de buurt kan helpen oplossen. Het is inderdaad niet de bedoeling om daar snel doorheen te snorren. Het is echt de bedoeling om er een woonerf te maken."

 • Mieke Verhelle

  Verkaveling Wahisstraat - Ambachtenlaan

  Mieke Syssauw geeft uitleg over de verkaveling van de zone Ambachtenstraat - Wahisstraat. "De aanvraag bedraagt het verkavelen van 15 loten bestemd voor wonen in halfopen en open bebouwing rond een openbaar domein met woonerfkarakter en een garagekavel. Er werden twee bezwaarschriften ingediend, die werden ontvankelijk verklaard. Het inrijden wordt via de Ambachtenstraat, het uitrijden via de Wahisstraat georganiseerd. Er is ook een ondergrondse parkeergarage voor 28 wagens voorzien. "

 • Mieke Verhelle

  Wereldhof

  Rudy Nuytten stelt zich vragen bij de naamgeving van de verkaveling van het Binnenhof. Die krijgt de naam Wereldhof, hoewel de straatnamencommissie Vierwereldhof voorstelde. Ook Herman Ponnet vraagt zich af hoe dat komt.

  Schepen Griet Vanryckegem geeft toe dat er beter teruggekoppeld werd naar de straatnamencommissie en belooft er rekening mee te houden in de toekomst.

  SP.A/Groen stemt tegen de naam Wereldhof.

 • Mieke Verhelle

  Handelaars hebben het moeilijk

  Sofie Pringels : "Ik wil hier niet kankeren, maar de realiteit is dat veel handelaars het moeilijk hebben om te overleven. Ik ben wel heel blij dat u er zich bewust van bent dat OnderMenen een push nodig heeft."

 • Mieke Verhelle

  Onder gemiddelde wat leegstand betref

  Schepen Tom Vlaeminck vraagt de goedkeuring over de premiereglementen ter bevordering van de handel en de stadsrenovatie. Zoals de premie voor gevelrenovatie aan handelspanden en de premie voor de binneninrichting van een winkel.

  Sofie Pringels (SP.A/Groen) : "De meeste premies werden uitgekeerd aan handelszaken die niet in het centrum liggen. Er zijn 10 panden opgenomen in het register OnderMenen. Er werden amper twee opportuniteiten gebruikt. Wordt er wel voldoende reclame gemaakt met deze opportuniteiten ? Niet enkel bij bestaande handelaars."

  Tom Vlaeminck :"We moeten stap per stap kijken hoe we die problematiek kunnen aanpakken. OnderMenen staat er inderdaad voor om panden ter beschikking te stellen van starters. Het initiatief is een goede aanzet, maar dat is inderdaad niet voldoende. We moeten dat inderdaad bijkomend promoten."

  Schepen Eddy Lust : "Uit een recente studie is gebleken dat wij onder het gemiddelde zitten qua leegstand. We starten in 2016 met een strategie om OnderMenen meer in de kijker te zetten. IK wil nog eens benadrukken dat de centrummanager geen 70.000 maar amper 30.000 euro heeft gekost. De baanwinkels hebben keuze genoeg om naar de omliggende gemeenten te trekken, dus moeten we de opportuniteit van de site Tyber zeker grijpen. We mogen onze stad niet altijd in een negatief daglicht stellen."

 • Mieke Verhelle

  Verkeerssignalisatie

  De gemeente wil 24.978 euro investeren in nieuwe verkeerssignalisatie. De raad keurt de gunningsvoorwaarden goed.

  Caroline Garreyn vraagt om overbodige verkeersborden weg te halen. Schepen Vanholme antwoordt dat dit niet systematisch wordt gecontroleerd maar dat ze zulke borden altijd mag melden.

 • Mieke Verhelle

  Parkeren Arsenaalstraat

  Schepen Dirk Vanholme : "Momenteel is er in de Arsenaalstraat beurtelings parkeren. Een aanvrager van een parkeerplaats voor mindervaliden organiseerde een petitie om parkeren langs een zijde toe te staan. De bewoners hebben de petitie mee ondertekend en de politie heeft gunstig advies verleend."

  De gemeenteraad keurt het eenzijdig parkeren goed.

 • Mieke Verhelle

  Personeelsformatie

  Schepen Berenice Bogaert (CD&V) geeft uitleg over een wijziging in de personeelsformatie en het organogram.

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) : "Het is inderdaad een puur administratief gegeven. Er wordt weinig rekening gehouden met inkanteling. Er is wellicht ook een fout geslopen want er staat een artikel 60 in het organogram terwijl die artikel 60 in dienst is van het OCMW."

  OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke geeft mee dat die persoon geen artikel 60 meer is.

 • Mieke Verhelle

  Camera-toezicht vraagt extra personeel

  Rudy Nuytten : "Die bijkomende camera's zullen wellicht het veiligheidsgevoel verhogen. We mogen de waarschuwing van de politie niet naast ons neerleggen. Camera's vragen extra personeel. In de politieraad bleek dat de inbraken gedaald zijn door de grenscontroles. Vandaar mijn vraag om druk op de Franse autoriteiten te houden wat betreft grensoverschrijdende samenwerking."

  Martine Fournier: "Ik vind het een beetje een gemiste kans dat dit debat niet gevoerd werd in de politieraad met de korpschef en de twee andere burgemeesters. Ik zal toch wel antwoorden."

  "De politie zou inderdaad veel efficiënter werken door bepaalde straten af te sluiten, maar de Mirom moet bereikbaar zijn. Wat preventie betreft, er zijn al stappen gezet naar bedrijven toe. Meer camera's zouden meer personeel nodig hebben. De discussie gaat al vele jaren mee. HEt is een beleidskeuze om daar niet op in te gaan. De korpschef is momenteel bezig met een interne herstructurering. Nog eens extra personeel zetten, zal niet dé oplossing zijn om de criminaliteit te bestrijden. Ik zal nog eens met de korpschef overleggen of mobiel of vast beter is."

  "Ik volg uw pleidooi tot meer druk op samenwerking met Frankrijk. Nu wordt enkel nog de grens met de snelweg bewaakt. Place Delors bijvoorbeeld wordt nu niet meer bewaakt. De Fransen bleven inderdaad in het verleden vaak doof voor onze vragen naar hulp."

  "We krijgen voor de derde keer op rij 52.000 euro voor camera's van minister Jambon in het kader van de bestrijding van grenscriminaliteit. Dat bedrag wordt geïnvesteerd in extra camera-bewaking aan de rotonde van La Palma."

  Jelle Janssens : "Ik wil u toch bedanken voor de nodige uitleg alhoewel we aan uw stem horen dat het u moeite kost." reageert hij op de schorre stem van de burgemeester.

 • Mieke Verhelle

  Camera-toezicht Grensland

  Burgemeester Martine Fournier : "De stad ontving van het Platform Grensland Menen-Wervik om bewakingscamera's te installeren op de Industriezone Grensland. Het college doet een eenmalige financiële tussenkomst van 25.000 euro."

  Jelle Janssens (SP.A/Groen) : "Onze fractie zal instemmen met de plaatsing van de camera's op de vier geselecteerde locaties binnen de industriezone omwille van de volgende elementen in het dossier. Het dispositief dekt inderdaad de belangrijkste doorgangswegen af waardoor de camera's een potentieel interessant gegeven is voor de politie en de stad. Het dispositief wordt geïnstalleerd via een partnerschap tussen de steden Menen en Wervik en het Platform Grensland Menen-Wervik waardoor de financiële lasten gedeeld worden. Er wordt duidelijk gestreefd naar complementariteit van de software. De PZ Grensleie heeft rechtstreekse toegang tot de beelden. De beelden kunnen enkel door de PZ worden bekeken. De camera's, zo wordt in het dossier aangegeven, worden ingezet binnen een breder kader van een geïntegreerde en integrale veiligheidsaanpak."

  "Vanuit onze fractie wensen we wel een aantal opvolgingsvragen te stellen bij dit laatste element in het dossier. De politie verwijst regelmatig naar het knippen van doorgangen in de industriezone. Welke initiatieven worden daartoe specifiek genomen met betrekking tot Grensland? Welke bijkomende maatregelen worden genomen op het gebied van technopreventie en met de ontwikkeling van de site Tyber in het achterhoofd?"

  "Uit het dossier blijkt ook dat de politiezone Grensleie een visie heeft ontwikkeld op zowel camerabewaking als -toezicht. Belangrijk hierbij is de waarschuwing van de politie dat bijkomende camerabewaking ook een beslag legt op de bestaande personeelscapaciteit. Overigens geeft de politie aan dat cameratoezicht - het live bekijken van de beelden - een ideale situatie zou zijn. De huidige tendens is dat sterk wordt ingezet op camerabewaking. Volgen de middelen ook voor de effectieve opvolging van de beelden? Met andere woorden is het de bedoeling om deze tendens ook te vertalen in de allocatie van middelen ten aanzien van de politiezone? Worden daartoe afspraken gemaakt binnen het politiecollege? Dat cameratoezicht een ideale situatie zou zijn zoals de politie betoogt is afhankelijk van verschillende parameters en niet enkel financiële. Een dergelijke suggestie vanuit de politie verdient bovendien een politieke opvolging. Is het wenselijk dat er live gemonitord? Zo ja, waar? Werd op niveau van de stad Menen een visie ontwikkeld over het plaatsen van camera's en hoe wordt deze geïmplementeerd doorheen de legislatuur? Hoe zal het systeem worden uitgerold (prioriteiten/risicoanalyse). Er dienen keuzes te worden gemaakt met betrekking tot het soort camera's: vast of mobiel. Klopt het aanvoelen dat vooral wordt ingezet op een vast cameradispositief?"

  "In het dossier kan worden vastgesteld dat het budget van 200.000 euro voor camera-aankopen via de eenmalige toelage kansspelen is overschreden, maar dat de budgetoverschrijding nog niet werd opgeëist. Kan daar meer uitleg over worden gegeven?"

  "Vanuit onze fractie pleiten we voor een heldere visie en beleid inzake het uitrollen van een camerabewaking en -toezicht in de stad Menen. Vooral het toezicht waarbij beelden in real-time worden bekeken verdient een breder debat. Camera's zijn intrusieve elementen en onze inwoners verdienen te weten waar ze aan toe zijn: nu en in de toekomst. Onze fractie draagt graag bij aan een dergelijk debat en de ontwikkeling van een gedragen camerabeleid."

 • Mieke Verhelle

  Koopvlucht

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD): "Er is terecht bezorgdheid over hoe dit kmo-centrum zich met de handel in de kern zal verhouden. Op de site Tyber komen enkel handelszaken op grote oppervlaktes, die niet in het centrum beschikbaar zijn. Het aantal parkeerplaatsen is goed berekend. Voor onze stad is er een heel grote koopvlucht. Dit project brengt rechtstreeks een tewerkstelling van 190 à 200 mensen met zich mee."

  "Er is al een mobiliteitsrapport in de maak. We houden daar zeker rekening mee. Het bos is niet als bos aangeduid, maar ik heb begrepen dat die bomen daar destijds werden geplant en niet verder werden onderhouden. Buurtbewoners hebben vaak klachten over het lawaai van die vogels. Het convenant is nog geen vrijgeleide om te rooien."

  "Dit is een privé-initiatief. De stad zal geen investering hierin doen. Uiteraard maken wij het RUP op."

 • Mieke Verhelle

  Koopvlucht

  Mieke Syssauw : "Er is terecht bezorgdheid over hoe dit kmo-centrum zich met de handel in de kern zal verhouden. Op de site Tyber komen enkel handelszaken op grote oppervlaktes, die niet in het centrum beschikbaar zijn. Het aantal parkeerplaatsen is goed berekend. Voor onze stad is er een heel grote koopvlucht. Dit project brengt rechtstreeks een tewerkstelling van 190 à 200 mensen met zich mee."

  "Er is al een mobiliteitsrapport in de maak. We houden daar zeker rekening mee. Het bos is niet als bos aangeduid, maar ik heb begrepen dat die bomen daar destijds werden geplant en niet verder werden onderhouden. Buurtbewoners hebben vaak klachten over het lawaai van die vogels. Het convenant is nog geen vrijgeleide om te rooien."

  "Dit is een privé-initiatief. De stad zal geen investering hierin doen. Uiteraard maken wij het RUP op. En dat kost ruw geschat zo'n 25.000 euro."

 • Mieke Verhelle

  Roekenparen in het populierenbos

  Angelique Declercq: "Wij zijn er ook van overtuigd dat een dringende reconversie van de site nodig is. De indieners van het project hebben heel eerlijk hun doelstellingen geformuleerd. We vragen ons of het wel zo'n goed idee is om er ook een winkelcentrum en ontspanningsmogelijkheden uit te bouwen. Retail en leisure voorzien buiten het centrum is intussen een concept dat zijn beste tijd heeft gehad. Zeker als je wil inzetten op de handel in het centrum.

  "De site voorziet in 530 verkeersplaatsen. Dat zegt genoeg over de toename van het verkeer. Het kan toch niet de ambitie zijn van dit bestuur om de mobiliteit in en rond Menen verder te laten evolueren van structurele files naar continue stilstand."

  "Nu is daar een populierenbos en daar woont een populatie roekenparen, een bedreigde diersoort. Het lijkt ons dan niet opportuun om dat te kappen."

  Nik De Clercq (N-VA) : "Wij steunen met onze fractie dit project."

  Sven Callewaert : "Meer lokale tewerkstelling was een van onze doelstellingen. Dat blijft echter een moeilijk verhaal. We zijn hier allemaal akkoord dat iets moet gebeuren met de site Tyber. Vandaag hebben we te weinig ruimte voor groothandel in Menen. Anders gaan ze naar de buurgemeenten lopen."

  Rudy Nuytten : "Ook wij zijn overtuigd dat de site opgeruimd moet worden. Tot hier kunnen we het project volgen. We zitten wel met enkele bedenkingen. Het dossier bevat veel onzorgvuldigheden wat betreft straatnamen. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot het masterplan van de stad ? Wat met de centrummanager ? Is er trouwens nagedacht over de privé-eigendommen die door dit project worden ingesloten ? In het dossier staan twee verschillende inritten vermeld. Er is sprake van 530 parkeerplaatsen. Ik vrees dat hier een parkeerdruk zonder weerga zal veroorzaakt worden. De capaciteit van de N8 zal verhoogd moeten worden. We kunnen ons akkoord verklaren met het principe, maar vragen de grootste omzichtigheid in de verdere afhandeling van het project."

  Virginie Breye vraagt wat de kostprijs voor de stad bedraagt.

 • Mieke Verhelle

  Roekenparen in het populierenbos

  Angelique Declercq: "Wij zijn er ook van overtuigd dat een dringende reconversie van de site nodig is. De indieners van het project hebben heel eerlijk hun doelstellingen geformuleerd. We vragen ons of het wel zo'n goed idee is om er ook een winkelcentrum en ontspanningsmogelijkheden uit te bouwen. Retail en leisure voorzien buiten het centrum is intussen een concept dat zijn beste tijd heeft gehad. Zeker als je wil inzetten op de handel in het centrum.

  "De site voorziet in 530 verkeersplaatsen. Dat zegt genoeg over de toename van het verkeer. Het kan toch niet de ambitie zijn van dit bestuur om de mobiliteit in en rond Menen verder te laten evolueren van structurele files naar continue stilstand."

  "Nu is daar een populierenbos en daar woont een populatie roekenparen, een bedreigde diersoort. Het lijkt ons dan niet opportuun om dat te kappen."

  Nik De Clercq (N-VA) : "Wij steunen met onze fractie dit project."

  Sven Callewaert : "Meer lokale tewerkstelling was een van onze doelstellingen. Dat blijft echter een moeilijk verhaal. We zijn hier allemaal akkoord dat iets moet gebeuren met de site Tyber. Vandaag hebben we te weinig ruimte voor groothandel in Menen. Anders gaan ze naar de buurgemeenten lopen."

  Rudy Nuytten : "Ook wij zijn overtuigd dat de site opgeruimd moet worden. Tot hier kunnen we het project volgen. We zitten wel met enkele bedenkingen. Het dossier bevat veel onzorgvuldigheden wat betreft straatnamen. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot het masterplan van de stad ? Wat met de centrummanager ? Is er trouwens nagedacht over de privé-eigendommen die door dit project worden ingesloten ? In het dossier staan twee verschillende inritten vermeld. Er is sprake van 530 parkeerplaatsen. Ik vrees dat hier een parkeerdruk zonder weerga zal veroorzaakt worden. De capaciteit van de N8 zal verhoogd moeten worden. We kunnen ons akkoord verklaren met het principe, maar vragen de grootste omzichtigheid in de verdere afhandeling van het project."

  Virginie Breye vraagt wat de kostprijs voor de stad bedraagt.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!