Live Herbeleef de gemeenteraad in Menen: deze week krijgen bewoners nieuws over onteigeningen voor Leiebr

28/11/16 om 12:16 - Bijgewerkt om 21:23

Maandagavond stonden 26 punten op de agenda van de Meense gemeenteraad. Onder meer de heraanleg van het groen en de parking in de Oude Leielaan aan AZ Delta stonden op de agenda. Anderzijds bogen de raadsleden zich ook over de aanpassing van het reglement voor grafconcessies.

Herbeleef de gemeenteraad in Menen: deze week krijgen bewoners nieuws over onteigeningen voor Leiebr

© Masterplan Menen

 • Stefaan Lernout

  Einde Van de zitting

  Einde van de openbare zitting

 • Christophe Maertens

  Deze week nieuws over onteigeningen Leiewerken

  "Veel bewoners zijn bezorgd omdat ze niet weten wat er met hun woning zal gebeuren bij de Leiewerken", aldus Rudy Nuytten (Open Stad). "Er is geen enkel signaal dat de stad wakker ligt dat mensen zullen moeten verhuizen. Ook ondernemers weten niet of ze nog moeten investeren. Het plan is dat bruggen moeten vervangen worden. De Leiewerken zouden voltooid zijn tegen eind 2020. Uiteraard moeten na de definitieve ontwerpen nog bouwvergunningen worden aangevraagd. Het kan dus langer duren. Voor onteigeningen moet ook nog een budget worden voorzien. W&Z zegt dat het niet meteen voor iedereen duidelijk zal zijn."

  Burgemeester Fournier: "Deze week zullen de eigenaars worden geïnformeerd over de onteigeningen. We gaan eerst de mensen zelf informeren, uit respect voor de eigenaars zal ik nu geen info geven."

  "Ik vind het jammer dat u zich altijd achter W&Z steekt, u bent toch een volwaardige partner?", vraagt Caroline Garreyn (SP.a - Groen) zich af. "Enkel voor de communicatie zijn we een volwaardige partner", aldus de burgemeester.

 • Stefaan Lernout

  aanbestedingen onderhoud wegen en waterlopen

  - nieuwe openbare aanbesteding voor de opdracht tot structureel onderhoud van de wegen. Voor de komende 3 jaar wordt een bedrag voorzien van 1.045.258,90 euro.

  - Het tijdig en afdoende onderhouden hetzij heraanlegging van geasfalteerde wegenis op het gemeentelijk openbaar domein voor een bedrag van 165.270,00 euro.

  - De nieuwe openbare aanbesteding voor de opdracht tot structureel onderhoud van de waterlopen. Voor de komende 3 jaar wordt een bedrag voorzien van 98.930.50 euro

  De gemeenteraad bevestigt de wijze van gunnen (=open aanbesteding) en de gunningsvoorwaarden (=bestek) voor de drie aanbestedingen

  Rudy Nuytten (Open Stad) vraagt of er al plannen zijn welke wegenwerken er worden aangepakt. Schepen Dirk VAnholme antwoordt dat er een oplijsting wordt gemaakt, en prioriteiten gelegd.

  Virginie Breye (Nieuw) stelt zich de vraag over de termijn. De laatste aanbesteding dateert van 2013, het is geen goede zaak voor de concurrentie en om betere prijzen te bedingen is de termijn van 3 jaar te laat.

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA) antwoordt dat de prijzen ieder jaar moeten herbevestigd worden. Indien we niet tevreden zijn verlengen: we niet.

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen) ik heb de 3 aanbestedingen doorgenomen, als ik het goed heb gezien zijn die alle 3 reeds verstreken. Wat gebeurt er sinds die zijn verstreken, worden dringende werken nog uitgevoerd?

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA)Alles wat wordt toegewezen in dienstjaar 2016 wordt ook uitgevoerd in 2016, ook die werken die al toegewezen zijn dit jaar maar pas volgend jaar worden uitgevoerd

 • Stefaan Lernout

  nieuw zebrapad aan Adante

  Ter hoogte van de nieuwe ingang van Adante wordt een bijkomend zebrapad aangelegd.

  Dat is een prima voorstel zegt Herman Ponnet (SP.A/Groen) Waarom komt dit punt niet voor in de verkeerscommissie

  - er is een verkeerscommissie gepland in december antwoordt schepen van openbare werken Dirk Vanholme (N-VA)

 • Christophe Maertens

  Verlengen voetpad 41

  "Naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag in opmaak waarbij 2 van de 3 loten bebouwbaar worden voorzien, onderzoekt het College van Burgemeester en Schepenen op vraag van de verkavelaar de mogelijkheid om de bestaande voetweg, ingeschreven als voetweg 41, te verleggen", zegt schepen Dirk Vanholme (NV-A) "De reden daarvoor is de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de verkaveling. Bij het niet verleggen van de voetweg kan, rekening houdend met een bouwvrije zone van 3 meter, slechts een bebouwbare zone van 5m per lot ontwikkeld worden. Door de verlegging van de voetweg breidt die zone uit naar 17m en kunnen 2 volwaardige woningen worden gerealiseerd in overeenstemming met de gewenste woondichtheid in centrumgebieden."

  "Daarnaast kan de voetweg op de nieuwe locatie mogelijks een ontsluiting geven van de aanwezige OCMW-site richting het centrum van Lauwe. De voetweg behoudt zijn huidige breedte van 1,5 meter over de volledige lengte. Er blijken dus redelijke en voldoende argumenten voorhanden om tot deze verlegging al principieel te beslissen. De verlegging van de voetweg dient gefaseerd te gebeuren omwille van de aanwezigheid van een derde lot, dat voorlopig de tuin van de vorige eigenaar blijft met toegewezen vruchtgebruik. Bij het verlijden van dit vruchtgebruik voor dit 3e lot zou dit vrijkomend lot integraal worden opgenomen in het openbaar domein. Omwille van deze fasering zal de procedure tot het verleggen van de voetweg ook per gedeelte van verlegging dienen te gebeuren. Omdat de verlijdingsdatum van het betrokken vruchtgebruik heden niet is te kennen is het niet aangewezen om onmiddellijk reeds de verlegging over het geheel van de betrokken traject aan te vragen."

 • Stefaan Lernout

  fietsverbinding oude leielaan - sluizenkaai

  Dit is een vervolg van het vorige punt, zegt schepen van patrimonium Tom Vlaeminck (Open VLD), een concrete uitvoering van het masterplan.

  De woning aan de sluizenkaai 27 wordt aangekocht, kostprijs 100.000 euro. De aankoop gebeurt voor aanleg van een fietsverbinding en doorgang (voor voetgangers en fietsers) naar de Sluizenkaai. Na sloping van de woning zal dit perceel worden opgenomen in het openbaar domein.?De fietsverbinding, welke de Oude Leielaan verbindt met de Sluizenkaai, loopt doorheen de vestingen. Dit kadert in de uitvoering van het masterplan van de Stad Menen, waarbij de ziekenhuissite is aangeduid als strategische site en waar een zachte verbinding tussen het Centrum met de groene structuur van de Oude Leielaan en de Leieboorden wordt voorzien .

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen) wijst nogmaals op de vele cadeau's die aan AZ delta worden gegeven.

  "Hoever staat het met de aanleg van de sluizenkaai?" vraagt Rudy Nuytten (Open Stad). De wegmarkeringen van het fietspad zijn verdwenen. Schepen van mobiliteit Dirk Vanholme (N-VA) antwoordt dat dit op krote termijn niet kan, we zijn bezig met het uittekenen, o.m.wat betreft aantal parkeerplaatsten

  "Wil je de markeringen dan niet tijdelijk aanbrengen voor de fietsers?" , vraagt Rudy Nuytten. "Is er een fietspad, ik veronderstel van wel maar er zijn geen markeringen." De schepen antwoordt dat er andere prioriteiten zijn, de markeerder heeft het al te druk.

 • Christophe Maertens

  “Mooi cadeau aan ziekenhuis”

  Burgemeester Martine Fournier (CD&V): "Op 26 mei 2010 werd tussen de stad Menen en het Heilig Hart ziekenhuis een vernieuwd protocol afgesloten waarbij afspraken werden gemaakt omtrent de uitoefening van doorgangsrechten over het openbaar domein naar het ziekenhuis en de heraanleg en het herstel van het plein. Intussen is het bouwproject van het ziekenhuis in Menen grotendeels afgerond, en kan de heraanleg van de voormalige werfzone en van de omliggende groenzone opgestart worden. Deze heraanleg van de ziekenhuisomgeving dient te integreren in de heraanleg van het openbaar domein eromheen, alsook te kaderen in het ruimere masterplan van de Stad Menen. Dit Masterplan Menen duidt de ziekenhuissite aan als strategische site, waar de Oude Leielaan een groene structuur vormt naar het centrum van de stad, met zachte verbinding tussen het Centrum en de Leieboorden. Inzake mobiliteit werd eveneens een mobiliteitsstudie uitgewerkt door het ziekenhuis, waardoor de concrete parkeerbehoeftes die een ziekenhuis van dergelijke omvang met zich meebrengt, ook concreet werden bepaald. Het ziekenhuis zal deze voorzien op eigen terrein. Het ziekenhuis engageert zich ook uitdrukkelijk om de nodige parkeerplaatsen te voorzien en dat tegen 30 april 2018."

  (SP.a - Groen): " Az Delta ging akkoord om ondergrondse parkings te voorzien op eigen grond. We stellen vast dat dit schepencollege heel ver gaat met ons belastingsgeld om AZ Delta ter wille te zijn. Er moet geen enkele ondergrondse parking gerealiseerd worden, een ferm cadeau. Stad gaat alle studies rond rioleringen, .. zelf bekostigen. Ook andere zaken worden door Menen bekostigd. Bovenop gaan we een woning aankopen om een nieuw fietspad op terrein AZ Delta aan te leggen. Hele mooie plannen, maar dikke proficiat aan AZ Delta bij het onderhandelen. Ik vraag mij af of de parkeerdruk zal worden verminderd."

  "In feite wordt het geen privéparking, het is een openbare parking die iedere burger kan gebruiken. Er worden ook meer parkings aangelegd dan in oorspronkelijk plan. Wat kosten betreft, we hebben daar nieuwe voorwaarden ingestoken. We hebben alle kosten goed afgewogen, we gaan zeker niet gooien met belastingsgeld, maar we willen een volwaardig plein met een groene zone, die we eventueel later kunnen doortrekken tot aan zwembad. We willen mooie open ruimte maken. We zijn overtuigd dat het goed besteed geld is en een meerwaarde voor onze stad", aldus de burgemeester.

 • Stefaan Lernout

  RUP LAUWE Stationsomgeving wordt definitief vastgesteld

  Schepen van ruimtelijke ordening Mieke Syssauw (Open VLD) vraagt en krijgt de definitieve vaststelling van het RUP Lauwe stationsomgeving. "Het is de bedoeling om in de deelgemeente Lauwe drie gebieden rond het station om te vormen van milieubelastende industrie naar KMO-zone", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Mieke Syssauw (Open VLD). Het gaat om de voormalige industriële site Bramier, de bedrijfssite Lavaert en de bedrijfssite Verschaeve. "Door de omvorming zullen plaatselijke bedrijfjes in hun eigen gemeente een plek kunnen hebben waar ze kunnen werken."

 • Christophe Maertens

  “Kinderen zijn toekomst van de stad”

  "De convenanten regelen de toelage voor de periode van 2017 - 2019. In 2019 volgt een evaluatie van de convenanten op basis van de geleverde rapportage. Het convenant met CAW Zuid-West-Vlaanderen werd herzien en de voorgaande afzonderlijke convenanten

  werden gebundeld in 1 convenant. Het convenant bevat volgende zaken: Speel-o-theek (7.437 euro), het jongeren ontmoetingshuis Jakkedoe (7.750 euro) en Onderwijsopbouwwerk (22.000 euro + 42.000 euro)De budgetten voorzien voor speel-o-theek en JOH Jakkedoe waren, voor het centraliseren van de Vlaamse subsidies in het gemeentefonds, subsidiabele bedragen. Voor onderwijsopbouwwerk was de 22.000 euro een subsidiabel gegeven rond de prioriteit flankerend onderwijs.

  De 42.000 euro komen oorspronkelijk uit het sociaal impulsfonds (SIF) en worden tot op heden nog betoelaagd aan het CAW", aldus Griet Vanryckegem (N-VA).

  "Ik wil blijven herhalen dat kinderen de toekomst van onze stad zijn. Skepke, een fijne speelplaats, maar we moeten zorgen dat dat zo blijft. Ik blijf bezorgd over de kwaliteit van de werking. In het slechtste geval heeft geen van begeleiders een animatorbrevet of een gepaste opleiding genoten. Ik wil voorstellen dat voldoende mensen een basisvorming volgen", aldus Angelique Declercq (SP.a - Groen).

  "Honderd procent akkoord over Skepke. In de Steiger was er een infomoment voor jongeren die zich willen inzetten voor speelpleinwerking. We willen die mensen naar onze jeugdwerking brengen. We helpen opleidingen voor animatoren bekostigen. Ook moeten ze lid zijn van de Vlaamse dienst voor speelpleinwerking. We zitten altijd met een voldoende mix van nieuwe mensen en mensen met ervaring", aldus de schepen.

 • Stefaan Lernout

  bruggen tussen jeugd en sportverenigingen - Uit de Marge

  De gemeenteraad keurt het convenant tussen de stad Menen en Uit de Marge vzw goed. Met de 5000 euro die de stad hiervoor ontvangt, wordt een voltijds medewerker bij de jeugddienst aangesteld zegt schepen van jeugd Griet Vanryckegem (N-VA). Die medewerker zal de opvolging van het project 'toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede' uitvoeren.

  Een tevreden Angelique Declercq (SP.A/Groen) zegt dat er eindelijk een project wordt voorgesteld voor kansarme jongeren. Daar staan we zeer positief tegenover. De medewerker gaat de straat op, ook dat is positief. Jammer is dat de reflex er pas komt door een bovenlokale stimulans. Een tijdje geleden waren er gelijkaardige initiatieven die vanuit de stad kwamen, met netwerken tussen beleid en jongeren die toen sterk waren. Die netwerken zijn nu zo goed als verdwenen. De nieuwe medewerker zal van vooraan af mogen beginnen. Jammer van de in het verleden gemiste kansen.

  We krijgen middelen voor één jaar, zal de medewerker de tijd krijgen om aan te tonen dat dit een vervolg verdient? En hoe zal je er dit keer voor zorgen dat het door de medewerker gemaakte netwerk weer niet verdwijnt met de medewerker? Dit is een aandachtspunt voor een termijn op langere termijn.Het is toch een mooie stap en Uit de marge is ook een geschikte organisatie.

  Schepen Griet Vanryckegem (N-VA) vindt niet dat er van weer van nul zal moeten gestart worden. Er zijn initiatieven geweest waarop verder wordt gebouwd. Ik hoop ook dat het een blijvende inzet voor kansarmen wordt.

 • Christophe Maertens

  Blijven tering naar nering zetten voor cultuur

  "Op vrijdag 16 december 2016 om 19u vindt er een algemene vergadering plaats van vzw CC De Steiger onder de vorm van een extern verzelfstandigd agentschap", aldus schepen Griet Vanryckegem (N-VA). "Conform artikel 8 van de statuten van vzw CC De Steiger, dat de agenda van de algemene vergadering binnen een tijdsbestek ter kennis moet gegeven worden aan de Gemeenteraad dat garanties biedt dat: de gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van de voorgestelde agendapunten, de gemeenteraad voldoende tijd heeft gekregen om zich te kunnen uitspreken over de agendapunten van de eerstvolgende algemene vergadering. De begroting 2017 werd besproken en goedgekeurd in de raad van bestuur van CC De Steiger vzw op 25/10/2016."

  "We gaan zeker de agenda goedkeuren, maar we lezen dat de toelage 800.000 euro te laag zou zijn, aldus de directeur", weet Sofie Pringels (SP.a - Groen). "Ook de reserves worden tot minimum worden herleid."

  "Er is een bezorgdheid naar toekomst toe", reageert de bevoegde schepen. "We zitten in een verhaal waarbij we toekomst gericht willen inspelen op tendensen. Vanaf 2018 moeten ze zeker rekening houden dat er wordt bekeken dat we alles financieel rond krijgen. We moeten er zeker van zijn dat de stad meehelpt als er wat fout gaat. De stad moet het bewaken, als buffer. We blijven de tering naar de nering zetten, maar we blijven hoog inzetten op cultuur."

 • Stefaan Lernout

  modulair inschrijvingssysteem voor vrijetijdszaken

  De raad keurt het dossier ter vaststelling van de wijze van gunnen van de aankoop van een 'modulair inschrijvingssysteem voor vrijetijdszaken' 85.000 euro over 4 jaar goed. Bijvoorbeeld voor de inschrijving van kinderen in speelpleinwerking.

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen) stelt zich vragen bij het grote bedrag, en waarom er geen openbare vraag wordt gesteld ipv een onderhandelingsbrochure zonder bekendmaking. Daarenboven vraagt ze of er werd stilgestaan bij de mogelijkheid om IT materiaal aan te schaffen waarbij aan data mining kan gedaan worden, zodat data kan gebruikt worden voor toekomstige doeleinden. De keuze van de leverancier kan hierbij bepalend zijn.

  Schepen Griet Vanryckegem (N-VA) stelt dat het nodige onderzoek gedaan werd om de juiste gunningswijze voor te stellen, dergelijke programma's zijn zeer specifiek en jammer genoeg duur.

 • Christophe Maertens

  Menen koopt chassis met dubbele cabine

  "Vanuit de milieudienst - Groene Ridders - kregen wij de vraag om over te gaan tot de aankoop van een chassis met dubbele cabine met open laadbak kipper", aldus Dirk Vanholme (N-VA). "De kipper dient eveneens voorzien van een verhoogd traliewerk voor het veilig vervoer van opgehaalde vuilnis, dit zal in eigen regie opgebouwd worden." De vraag van de milieuploeg kwam er na veel bijkomende klachten over LAR en Lauwe na uitvallen van de reserve bestelwagen van de Groene Ridders waardoor er geen systematische wekelijkse opruiming meer mogelijk was. De extra bestelwagen zal worden ingezet bij de Groene Ridders in Lauwe en Rekkem en dit voor:

  - opruimen zwerfvuil en sluikstort

  - ledigen vuilnisbakken LAR

  - plaatsen en ophalen vuilnisbakken evenementen en opkuis na evenementen.

  Kostprijs: ongeveer 35.000 euro.

 • Christophe Maertens

  "Smokkelaarspad is openbaar toilet"

  "Ik was onlangs aan het wandelen op het Smokkelaarspad, ik waande mij in een openbaar toilet, heel schrijnend op een bepaald moment. Is het de taak van de stad om daar toiletten te voorzien voor de vrachtwagenchauffeurs", zegt Sofie Pringels (SP.a - Groen).

  "Dit kwam ter sprake in schepencollege", aldus Dirk Vanholme (N-VA). "Het gewest moet kijken voor voorzieningen, we gaan daar zeker aandacht aan geven." Burgemeester Fournier: " Het is al van in 2006 dat het dossier hangende is, we zijn er volop mee bezig om daar iets te doen qua infrastructuur. Het is inderdaad een schande."

 • Christophe Maertens

  “Zaaien naar de zak”

  Het Schepencollege stelt voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing, het kadaster, voor het aanslagjaar 2017 vast te stellen op 1.800 euro. Het Schepencollege stelt ook voor de aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting voor het

  aanslagjaar 2017 vast te stellen op 8 % en de aanvullende directe de gemeentebelasting op de personenbelasting op de personenbelasting voor aanslagjaar 2017 goed te keuren.

  Schepen Laurent Coppens (CD&V): "Wat moeten we weten, de belasting stijgt niet. Ook de vorige legislatuur is die niet toegenomen, we runnen onze stad door onze algemene gemeentebelastingen niet te laten stijgen. Niet tegenstaande dat een aantal retributies zijn toegenomen. Ook wil ik meegeven dat de aanslagvoet de voorbije tien jaar ongewijzigd is gebleven. We hebben niet de intentie om die belastingdruk te laten verhogen. Nog nooit is er een scenario op tafel gekomen waarbij wij rekening houden met een verhoging. Maar het leven wordt voor iedereen duurder. Onze uitgaven kennen een normaal uitgaveritme, maar wegens de taxshift zal de globale belasting voor een klein stukje naar beneden gaan. Onze inkomsten stagneren, in 2015 hebben wij precies 7.380.000 aan belastinginkomsten gehad voor aanvullende belasting en die gaan niet stijgen. Het tweede dat ik wil zeggen is dat Menen geen rijke stad is. Dat wil zeggen dat we met onze aanslagvoet relatief weinig inkomsten binnen krijgen. Waregem krijgt net de helft meer, 15.000.000 euro. We slagen er altijd correct in 'om te zaaien naar de zak'."

 • Stefaan Lernout

  retributie voor de werken aan nutsvoorzieningen

  Voor het uitvoeren van nutswerken in het openbaar domein betaalt Eandis van 72.540,11 euro ontvangen voor elektriciteit en 50.345,47 euro voor gas en dit voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

 • Stefaan Lernout

  kapitaalsubsidie AGB

  Tom Vlaeminck (Open VLD) vraagt de kapitaalsubsidie van 350.000 EUR over te maken aan het A.G.B. Woonbedrijf Menen. Zoals voorzien werd bij de uit te voeren investeringen,

 • Stefaan Lernout

  retributie voor de grafconcessies wordt aangepast

  Burgemeester Martine Fournier (CD&V) stelt voor om de retributie voor de grafconcessies, voor het plaatsen van naamplaatjes op de gedenkzuilen en voor het plaatsen van vlinders aan de vlinderboom te wijzigen. Recent werden vele burgers aangeschreven om hun concessie te verlengen, de vraag kwam herhaaldelijk of de mogelijkheid bestaat de termijn te halveren. De mogelijkheid wordt hierbij geboden om de termijn met 15, 25, 30 of 50 jaar te verlengen. Er is ook een rechtzetting van de kostprijs voor een concessie voor 50 jaar van 900 euro naar 750 euro.

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen) wijst op een recente stijging van de retributies en andere administratieve kosten. Ze vermeldt buurgemeente Wervik waar een retributie voor 50 jaar, 400 euro kost.

  Martine Fournier (CD&V) vindt het el een correcte prijs, we hebben de vergelijking gemaakt - ook met andere gemeenten. We doen hierbij een grote tegemoetkoming naar de burgers om dit te halveren.

  Schepen van Financiën Laurent Coppens voegt eraan toe dat voor andere retributies Wervik wel duurder is. Je moet alles optellen in de aanvullende personenbelasting om tot een genuanceerder beeld te komen.

  Caroline Garreyn geeft nogmaals het signaal dat voor de burger het wonen in Menen veel duurder geworden is. De oppositie (SP.A/Groen) stemt dan ook tegen de nieuwe retributies.

 • Stefaan Lernout

  Voorstelling mandaten op buitengewone AV

  Na mededeling van de data gemeenteraden van 2017 stemde de raad in met de voorstelling van mandaten in de verschillende organen Psilon, Leiedal, WVI en FIGGA.

  Gaselwest eindgebruiker betaalt heel veel, t.o.v. andere leveranciers. Rudy Nuytten (Open Stad) vraagt om te blijven ijveren voor een gelijkstelling van tarieven over heel België.

  Schepen van openbare werken Dirk Vanholme (NVA) bevestigt dat er een streven naar gelijke tarieven en deelt de bezorgdheid over de ongelijke tarieven

 • Mieke Verhelle

  In een notendop

  De raad in een notendop

  In een notendop

  In een notendop © IG Roularta

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!