Live Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: "Heuleplaats krijgt 'pisboompjes', struiken met pretentie"

10/10/16 om 16:34 - Bijgewerkt om 22:48

Vanavond is er opnieuw gemeenteraad in Kortrijk. Met 17 punten oogt de reguliere agenda nogal sober, maar er zijn wel zeven interpellaties gepland.

Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: "Heuleplaats krijgt 'pisboompjes', struiken met pretentie"

© JVGK

 • Axel Vandenheede

  Einde van de zitting

  Na een aantal korte, mondelingen vragen wordt de zitting beëindigd.

 • Axel Vandenheede

  Wijk Lange Munte

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Een aantal inwoners van wijk Lange Munte is ongerust over waar ze naartoe moeten als hun huis gerenoveerd zal worden. Er is geen overleg geweest en zelfs de directeur van Goedkope Woning weet eigenlijk ook niets."

  Marc Lemaitre (SP.A): "Als ik als voorzitter van Goedkope woning daar een antwoord op mag geven. De woningen daar zijn altijd al in slechte staat geweest. De raad van bestuur heeft beslist de wijk te renoveren. Die beslissing is dubbel: nu al wordt enkel glas vervangen door hoogisoleren dubbel glas en er wordt nu ook al isolatiemateriaal aangebracht aan de gevels. Verder worden er nieuwe woningen gebouwd; daarvoor worden er woningen gesloopt. Toen we de aanbesteding voor het glas en het isolatiemateriaal deden, hebben wij een infovergadering georganiseerd. Dat was op 13 april van dit jaar. Wij hebben toen ook duidelijk gesteld dat de vervangbouw er zou komen na grondig overleg met de stad. Intussen kon het glas en de isolatie al geplaatst worden, een investering van dik 1 miljoen euro."

  "De bewoners die al aan de beurt kwamen, zijn heel tevreden. Ze stellen dat ze veel comfortabeler wonen. Voor de vervangbouw moet nog heel wat gebeuren. Het bestaande BPA moet vervangen worden door een RUP. De bouw zal pas voor 2018 zijn. Toch kunnen er al mensen verhuizen als ze dat willen, Goedkope Woning zorgt voor begeleiding, tot schilderen en behangen toe."

  "Ik wil benadrukken dat we niemand op straat zetten: we zullen hen in een spinternieuwe woning installeren én we zullen hen de kans geven om naar hun oude stek terug te keren."

 • Axel Vandenheede

  Eandis en Gaselwest

  Matti Vandemaele (Groen) komt nog eens tussen over Eandis. "De slechte deal met State Grid gaat niet door. Heeft de stad nu de ambitie om aan te dringen om de nettarieven billijker te maken? Groen stelt zich ook de vraag hoe we de broodnodige externe middelen zullen genereren. Welke oplossing zal de stad voorstellen?"

  Marc Lemaitre (SP.A): "Het was door Antwerpen dat de deal niet doorging. Dat kan ik goed begrijpen, want zij hebben de laagste nettarieven. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het de dure tarieven zijn van Gaselwest die er de oorzaak van zijn dat er geen fusie plaatsvindt. Het is mijn persoonlijke mening dat in Gaselwest zal moeten gezocht worden om de dure tarieven goedkoper te maken. Zo zou er een einde komen aan het jarenlange onrecht dat onze gezinnen veel meer moeten betalen voor een basisrecht. Ten tweede zou zo een hinderpaal voor een fusie verdwijnen."

  Roel Deseyn (CD&V): "Antwerpen weigerde net om solidair te zijn, wat onvergeeflijk is. Antwerpen krijgt al heel wat Vlaamse en federale steun voor projecten, dus kunnen we vragen dat ze op dat vlak willen investeren."

 • Eline Desmet

  Stad is nog geen eigenaar van gronden rond begraafplaats Heule

  Wout Maddens (Open VLD) : "We zijn geïnteresseerd in die gronden, maar we zijn nog geen eigenaar. Er is wel al onderhandeld met de eigenaar die op diverse plaatsen gronden heeft liggen, maar we zijn nog niet tot een vergelijk gekomen. We blijven wel onderhandelen."

 • Eline Desmet

  Parking en sportvelden naast begraafplaats Heule

  Pieter Soens (CD&V) : "Naast de begraafplaats in Heule liggen enkele stukken grond braak. Ik ben voorstander van een parking naast de braafplaats zodat de parkeerdruk in de Mellestraat kan worden opgelost. Verder ligt er nog een belangrijk stuk grond achter het kerkhof. In de vorige legislatuur werd gedacht om er enkele sportvelden aan te leggen. Op heden is in dit dossier geen beweging op te merken."

  "Zijn deze gronden reeds eigendom van het stadsbestuur? Indien niet, is het stadsbestuur van plan ze aan te kopen?"

  "Welke invulling wil het stadsbestuur aan deze gronden geven? Wordt er op korte termijn overleg gepleegd met Heulse verenigingen?"

 • Axel Vandenheede

  Stap voor stap

  Schepen Wout Maddens (Open VLD): "Ik heb in vorige gemeenteraden al toelichting gegeven over het gabariet. Maar uw vragen gaan meer over de publieke ruimte. Over de museumtuin en verschillende verbindingen die gemaakt kunnen worden. Plus de parkeerproblematiek."

  "Hier wordt geen nieuwe publieke ruimte gecreëerd in het project zelf, maar we hebben wel al een aantal randvoorwaarden meegegeven. We hopen dat we een passend antwoord zullen krijgen. In verband met andere mogelijke ontwikkelingen: u kent de filosofie wat parkeren betreft. Dat wil zeggen ondergronds parkeren en bovengronds groen. Deze visie trekken we door op de Dam, maar de realiteit gebiedt ons om de zaken stap voor stap aan te pakken. In de buurt is er een investeringsgolf bezig en het vraagt inspanningen om die in goede banen te leiden."

  "In verband met de hoge keermuren aan beide zijden van de Broeltorens. We houden daarmee rekening, dat werd al in de gemeenteraad van februari bevestigd. U heeft goede voorstellen gedaan, maar wij hadden die ideeën ook en we willen ze realiseren via de opgelegde randvoorwaarden."

  Stefaan De Clerck: "Ik hoor dat u positief staat tegenover de ideeën. Jammer genoeg niet tegenover die kaaimuren. Ik zou daar toch nog eens op aandringen."

 • Eline Desmet

  Stefaan De Clerck doet enkele voorstellen mbt de Broelsite

  Stefaan De Clerck (CD&V) : "Bij de ontwikkeling van het Buda-eiland is altijd gesteld dat verbindingen belangrijk zijn. Vandaar volgende voorstellen in het kader van het verdwijnen van het Broelhotel."

  "Wij pleiten voor het opwaarderen van de kleine parking achter het hotel, kant Dam; het vervangen van de parkeerplaatsen door een partij groen of water; het realiseren van een publieke parking cfr. Houtmarkt; het opwaarderen van de Taeyaertstraat en het openhouden van de zichtlijnen en het dus niet realiseren van de hoge muur op de Broelkaai."

  "Kan daarover onderhandeld worden met de eigenaar of worden hem andere compensaties opgelegd? Kan een kwaliteitskamer worden samengesteld?"

 • Axel Vandenheede

  Lokalen voor studenten

  Christine Depuydt (CD&V): "De stad zal lokalen ter beschikking stellen aan Howest. Wat is de visie van de stad hieromtrent? Is er een samenwerkingsovereenkomst? Wat zijn de concrete afspraken?"

  Schepen van Facility Koen Byttebier (Open VLD) "Wij kregen de vraag van Howest zelf om de periode tussen de verhuizing uit de campus de Rudderlaan en de verhuizing naar de nieuwe campus in de Graatf Karel de Goedelaan te overbruggen. Voor ons is het een mooie kans om een mooi contingent studenten naar het centrum te trekken."

  "Het Buda Kunstencentrum is geschikt omdat het kunst, onderwijs en ondernemerschap wil samenbrengen. Wat de stadslokalen betreft: brandweertechnisch hebben we een aantal opties moeten verlaten. Daarom kunnen de studenten enkel terecht in lokalen van AGB Buda. Met dien verstande dat de werking van Buda onverstoord verder moet kunnen gaan."

  Christine Depuydt: "Wanneer start men met dit project?"

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne: "Er is een ontwerpovereenkomst afgesproken, maar dat is nog niet gefinaliseerd. Een 250-tal studenten zal op het Buda-eiland worden gehuisvest, de rest trekt naar het voormalige gebouw van Devlonics, dat Howest kocht. Hoe dan ook wordt het een interessant experiment. Wat de studenten betreft; die zullen het tweede semester naar Buda komen."

  Christine Depuydt: "Weet dat er veel verenigingen ook gebruik willen maken van die lokalen op het Buda-eiland. Let dus wel op met die overeenkomst. Want er is al onvrede."

 • Eline Desmet

  Inventaris van bomen kan beter

  Cathy Matthieu (Groen) : "We pleiten voor het inventariseren van waardevolle bomen op grondgebied Kortrijk."

  Schepen van Milieu Bert Herrewyn (Groen) : "We hebben een inventarislijst van alle straten en parken en welke bomen er aanwezig zijn. Die bomen hebben een zekere waardeoordeel gekregen. Die lijst wordt om de vijf à zes jaar vernieuwd. Dit geldt enkel voor het openbaar domein. Wat betreft de bomen op privédomein gebruiken we een zeer waardevol naslagwerk. Die lijsten samen worden door onze medewerkers geconsulteerd bij vragen over het snoeien van bomen en bouwprojecten."

  "De lijsten kunnen wel nog beter gemaakt worden, daar zijn we ons wel van bewust."

 • Axel Vandenheede

  Overleg met verhuurders

  Schepen De Coene stelt dat ze zich ook hebben ingeleefd in de verhuurders. "Men is niet zeker dat men het huurgeld zal krijgen en men is niet zeker dat het pand in een goede conditie zal blijven. Daarom zullen schepen van Wonen Wout Maddens en ikzelf de spelers op de verhuurmarkt samen te brengen en na te gaan waarom er discriminatie kan zijn. Zo kunnen we de koudwatervrees wegnemen."

 • Axel Vandenheede

  Bemiddelen via Woonclub

  Schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (SP.A): "Ik heb heel aandachtig geluisterd. Ik denk dat praktijktesten niet het sluitstuk kunnen zijn van het beleid, wel een goede indicator. Ook wij hebben met veel belangstelling gekeken naar het initiatief in Gent. Er is gebleken dat het niet simpel is om het project tot een goed einde te brengen. Er moeten tal van randvoorwaarden worden ingevuld, zoals de personen die de testen afnemen, de wijze waarop de testen worden afgenomen..."

  "In Gent zijn de tests trouwens nog niet gestart. We zeggen niet 'nee' tegen die praktijktesten, maar we wachten nog even af. We willen eerst de resultaten zien. Gent zou deze maand starten."

  "In Kortrijk is er al de Woonclub, die we nog versterkt en uitgebreid hebben. Wat is het effect van Kortrijk: de druk op huurmarkt neemt hier een beetje af doordat er meer antennes zijn. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wordt die 1/3de maatregel nogal rigide toepast. Twee: als mensen van andere komaf zijn, vinden ze ook moeilijker een woning."

  "Wat we nu doen, zijn zaken in de luwte. Indien we indicaties krijgen van vermeende discriminatie, bellen we vaak zelf naar de verhuurders. Dat werkt vaak al bemiddelend. Bovendien zijn de mensen van de Woonclub almaar beter getraind om met zulke zaken bezig te zijn. Ze doen meer en meer ervaring op."

 • Eline Desmet

  Groen wil strijd aangaan tegen discriminatie op huurmarkt

  Matti Vandemaele (Groen) : "Wij zijn voorstander van praktijktesten ter bestrijding van de discriminatie op de huurmarkt. Met zulke testen willen we twee doelgroepen aanpakken : makelaars en particuliere verhuurders. Zo moeten mensen met een etnisch-culturele afkomst, fysieke beperking, gebrekkige Nederlandse kennis, enzovoort, beschermd worden."

  "Is er plaats voor praktijktesten in het beleid van de stad om de discriminatie op de huurmarkt aan te pakken? Als de stad niet in zulke testen gelooft, wat doet het dan wel om de discriminatie aan te pakken?"

 • Eline Desmet

  Maarten Seynaeve: "Blij met GAS-sancties in de bib"

  Matti Vandemaele (Groen): "Hoe komt het dat gebruikers buiten de openingsuren van de bib hun boeken niet via een brievenbus kunnen terugbrengen? In andere steden, denk aan Harelbeke, is dat wel mogelijk. Daarnaast, waarom is het niet mogelijk om boeken die uitgeleend worden in filiaal A in filiaal B terug te brengen?"

  "Het is duidelijk, de bib wordt gebruikt als publieke ruimte en als ontmoetingsplaats. Maar is het wel de juiste locatie om jongeren 's middags hun boterhammen te laten verorberen? Misschien moeten we in dialoog gaan met de jongeren en nagaan of daar geen andere ruimte voor kan ingericht worden."

  Steve Vanneste (onafh.) : "Ik stel voor om eten in de bib af te lassen, er zijn daar andere plaatsen beter geschikt voor."

  Maarten Seynaeve (onafh.) : "Ik was ooit zelf getuige van een incident tussen medewerkers van bib die er alles aan deden om de rust te bewaren en jongeren die totaal geen respect toonden voor andere gebruikers. Ik pleit dus voor het gebruik van GAS-sancties en ben blij dat ze in het reglement zijn opgenomen."

 • Axel Vandenheede

  Geen wegwijzers

  Schepen Wout Maddens (Open VLD): "Dit project , de Bruynooghesite, gaat om het omzette van een bedrijfsterrein in een residentiële site. Ik geloof alvast in de dynamiek in het project. Op dit punt gaat het om de rooilijnen en dus nog niet over de verkavelingsvergunning. Maar we hebben wel al het hele dossier ingekeken en daardoor zijn er al wat aanpassingen gebeurd. Zo mogen in het binnengebied geen gebouwen met vijf bouwlagen komen, maar wel van vier. Het gaat dus om het inkrimpen van het gabariet."

  Hannelore Vanhoenacker: "Ik had ook nog een vraag over BST. Wordt er veel gebruik gemaakt van die doorgang?"

  Schepen Maddens: "U kunt daar inderdaad uw weg vervolgen, dat is deel van een ruimer verhaal. Maar dat groter geheel is nog niet volledig af, er zijn nog enkele ontbrekende linken. Denk maar aan de site Lerouge."

  Schepen Weydts: "We hebben geen zicht op het gebruik van die doorgang. Wegwijzers plaatsen voor die doorgang doen we niet omdat de doorgang deel uitmaakt van het fijnmazige netwerk en dus vooral voor plaatselijk gebruik is."

 • Eline Desmet

  CD&V: "Omwonenden moeten onmiddellijk betrokken worden"

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) : "We zijn enthousiast over jullie nieuwe visie over wonen in de stad. Alleen vinden we het jammer dat bij de herbestemming van de voormalige bedrijven Bruynooghe's koffie en Delaere Construct tot een stedelijk woonproject er achteraf zaken worden goedgemaakt in plaats van op voorhand. We pleiten daarom voor een onmiddellijke participatie van omwonenden."

  "Openbaar domein maken van wat nu privédomein is vraagt moed en lef. Chapeau. Het is aan jullie om promotoren op dezelfde golflengte te krijgen."

  "De verbinding in het openbaar domein tussen Vlaanderenkaai, Minister Libaertlaan en BST lijkt mij bijzonder leuk. Maar ik vraag me af of die aan de BST al operationeel is."

 • Axel Vandenheede

  Bomen van 25 meter

  Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A) wou reageren op de uitspraak 'pisboompjes'. "Dat behoort misschien tot uw vocabularium, meneer Vandemaele, maar niet tot het mijne. Het gaat trouwens niet om kleine bomen: we gaan voor onder meer de hagebeuk, een boom die tot 25 meter hoog kan worden."

 • Eline Desmet

  Wat was kostprijs van overkapping van Heuleplaats?

  Maarten Seynaeve (onafh.) : "Er is een tijd geleden sprake geweest van een overkapping van Heuleplaats, maar omwille van een te hoge kostprijs zou die niet doorgaan. Klopt dat? Ik ben benieuwd naar wat de exacte prijs van die overkapping was."

  Kortrijks ambtenaar : "Het dak van Heule zou 200.000 euro kosten. Bovendien beantwoordde de schets niet aan de afmetingen en de wensen van de organisatoren van de Tinekesfeesten en de horeca. Gezien die laatste die overkapping zouden financieren was het ook zij die besloten om niet door te gaan met de plannen om Heuleplaats te overkappen. De kostprijs van de studie bedroeg ongeveer 10.000 euro."

 • Axel Vandenheede

  Zware rioleringswerken

  Marc Lemaitre (SP.A): "Ik ben heel blij, want Heuleplaats was vroeger een veredeld verkeersplein. Het is een ambitieus project dat zware kosten met zich meebrengt, want er zullen ingrijpende rioleringswerken moeten plaatsvinden."

 • Eline Desmet

  CD&V heeft enkele bedenkingen bij project Heuleplaats

  Pieter Soens (CD&V) : "Het is evident dat de Heulse bevolking tevreden is dat Heuleplaats wordt aangepakt."

  "Het stadsbestuur heeft ingespraak proberen te organiseren via een adviesgroep. De verslagen van die vergaderingen heb ik nooit mogen ontvangen. Is het mogelijk die nog te bezorgen?"

  "Ik ben ook voorstander van het iets ruimere aanpakken van het project."

  "Tot slot wil ik er op wijzen dat er een roos bestaat met als naam 'Tineke van Heule'. Het zou mooi zijn om die in de heraanleg van Heuleplaats te integreren."

  Patrick Jolie (CD&V) : "Als we een inventaris maken van wat niet opgenomen is in dit plan, dan stellen wij ons toch wel vragen."

 • Axel Vandenheede

  Plannen Heuleplaats

  Wat volgt is een presentatie van de heraanleg van Heuleplaats. Matti Vandemaele (Groen) komt daarna tussen: "We vinden dat er nog te veel uitgegaan is van Heuleplaats. En dat is nefast voor de fietsers, die zich in een onveilige situatie zullen bevinden. Verder is er de aanleg: er sneuvelen maar een paar parkeerplaatsen en er komen toch wel 13 bomen bij. We zien hier dus opnieuw een gemiste kans wat betreft groenaanleg. Want er komen vooral 'pisboompjes' bij, struiken met pretentie als het ware. We zijn blij dat Heuleplaats aangepakt wordt, maar wat betreft mobiliteit en groene ruimte is het heel beperkt. Maar goed, van de coalitie hadden we niets anders verwacht."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!