Live Herbeleef de gemeenteraad in Izegem : CD&V pleit voor nultolerantie en meer engagement van de politie

23/06/15 om 14:35 - Bijgewerkt om 23:25

Peter Defreyne (CD&V) haalt hard uit naar de politie. Hij pleit voor nultolerantie en meer engagement. De manier bijvoorbeeld waarop men bij de politie de aangifte van fietsdiefstallen ontraadt, kan voor hem niet door de beugel.

 • Jos Remaut

  Verkoop Blauwhuis : "Geen kasteel zonder domein"

  Zo luidde het antwoord van burgemeester Bert Maertens (N-VA) op de interpellatie van Dirk Van Walleghem (CD&V) rond het mogelijk verwerven van het domein Het Blauwhuis, dat te koop wordt gesteld. Hij verwees naar een gelijkaardige tussenkomst rond kasteel Ter Wallen vorig jaar, waarna hij niets meer vernam over de gesprekken die het stadsbestuur zou voeren.

  Dirk Van Walleghem : "In diverse verkiezingsprogramma's was er sprake van meer groen in de stad door eventuele verwerving van kasteeldomeinen, maar nergens stond iets over de aankoop van kastelen. Begrijpelijk, want we waren er net in geslaagd van ons kasteel Wolvenhof te verkopen aan de provincie. Niettemin is er links en rechts al wel eens nagedacht over wat een mogelijke herbestemming van kasteel Blauwhuis zou kunnen zijn, want ook tien jaar geleden was er al eens sprake van een verkoop van het Blauwhuis, al kwam dit toen niet in de pers."

  "Met CD&V denken wij bijvoorbeeld in de richting van een ambachten- en kunstencentrum, een herlocatie voor de academie of misschien wel een administratief centrum. Maar het belangrijkste is en blijft natuurlijk het domein. Hier hebben we een geweldige opportuniteit om meer openbaar groen in ons centrum te creëren, en we zouden ook een oude trage weg, die de Kasteelstraat verbond met de Emelgemsestraat, opnieuw in ere kunnen herstellen."

  Dirk Van Walleghem :"Mag ik ook vragen van heel goed te bekijken welke herstellingswerken zich opdringen in Het Blauwhuis, zodat we geen kat in een zak kopen. We hebben wat dat betreft met Wolvenhof ons lesje wel geleerd. En verder maak ik me serieuze zorgen over het erfgoed uit het Blauwhuis. Het is u allicht bekend dat er vanwege Erfgoed Vlaanderen twee PV's zijn opgesteld, onder meer over de acht bekende beelden van Het Blauwhuis. Die zijn ondertussen al niet meer in het gebouw aanwezig, en recent zijn ze zelfs op een antiekveiling aangeboden. Idem dito voor een prachtig lederen interieur, dat werkelijk uniek is. U weet dat al een tijdje, hoe is het stadsbestuur opgetreden in deze, en hoe zal u in de toekomst optreden ?"

  Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "Dat weten wij inderdaad, maar daar hebben wij als stadsbestuur weinig bevoegdheid in, dat is eerder iets voor de politie. Het verwerven van het domein zou inderdaad een enorme meerwaarde zijn voor de stad, en daar zullen wij als stadsbestuur volop voor gaan. Alleen moeten we ons goed realiseren dat het domein niet verkocht zal worden zonder kasteel. Trouwens, aan een domein waarop een kasteel staat verkommeren heeft niemand iets."

  "Wat de onderhandelingen met Ter Wallen betreft : de fenomenale vraagprijs die in de pers is verschenen, zal u ook wel bekend zijn. Wij wachten liever af tot er minder ambitieuze getallen genoemd worden. Het is trouwens pas met een nieuwe eigenaar dat we kunnen gaan onderhandelen over een eventuele openstelling."

 • Philippe Verhaest

  Tot slot: de mondelinge vragenronde

  Om af te sluiten nog een rondje mondelinge vragen.

  Dirk Van Walleghem (CD&V): "Ik wil ervoor pleiten dat, wanneer iemand vanuit de gemeenteraad een schriftelijke vraag stelt, je ook een bevestiging krijgt dat die ook effectief is toegekomen." Burgemeester Bert Maertens (N-VA) heeft daar niks op tegen.

  Peter Defreyne (CD&V): "Op 9 juli is er de dertigduizendste Last Post. Daar wordt een mondiale activiteit gemaakt en wordt er aan alle mogelijke brandweerkorpsen gevraagd om deel te nemen. We zien dat de stad Izegem zijn deelname nog niet heeft gemeld. Wordt er vanuit Izegem geparticipeerd? En indien dat zo is: kan er genoeg ruchtbaarheid aan gegeven worden, zodat de bevolking op post kan zijn?" Bert Maertens bevestigt dat de brandweer zal deelnemen en een dezer dagen zullen we daar ook over communiceren."

  Stefaan Sintobin (Vlaamd Belang) heeft nog een vraag voor schepen Kurt Himpe (N-VA). "Ik zie dat enkele mensen van de NMBS in de spoorwegtunnel wat oplapwerk met hamer en beitel aan het doen. Ik denk dat een grondige renovatie eerder aan de orde is." Kurt Himpe: "We gaan ervan uit dat dit tussentijdse werken zijn. Er komt een herschildering van de tunnel en in het kader van de opening van Eperon d'Or willen we op de ingangwanden verwijzingen naar het centrum en het museum aanbrengen."

  Dirk Van Walleghem: "We krijgen regelmatig te horen dat er te snel wordt gereden op landelijke wegen. Bij ons mag je tot 90 kilometer per uur rijden op dergelijke wegen, maar in Lendelede is de 30-50-70-regel ingevoerd. Kan dit hier ook niet?" Kurt Himpe: "We zullen de info bij Lendelede opvragen, maar dit was in combinatie met het uitschakelen van de verlichting op landelijke wegen."

  Peter Defreyne vraagt zich verder af of de oude toegangsport van het sportpark Krekel Zuid al dan niet zal worden afgebroken, eens de plannen worden uitgevoerd. "In het kader van het behouden van erfgoed, zou ik er toch voor pleiten om dit stukje geschiedenis niet te laten verdwijnen." Schepen Kurt Grymonprez (SP.A): "We overwegen sterk om dit te behouden en te renoveren."

  Filip Lombaert (Groen): "Enkele weken geleden werden in Emelgem enkele volkstuintjes geopend. Nu kunnen er opnieuw subsidies bij de Vlaamse overheid aangevraagd worden om nieuwe volkstuintjes te realiseren. De stad heeft nog gronden langs de Meensesteenweg ter beschikking. Kan er opnieuw een aanvraag gedaan worden, want dan heb je drie jaar om de volkstuinen ook daadwerkelijk te realiseren." Schepen Nadia Staes (SP.A): "De tuintjes zijn een succes, want er is ondertussen al een succes. Bij de opening waren er ook enkele bewoners van De Plataan aanwezig en daar kregen we al de vraag om op hun locatie een dergelijk project te realiseren. Dit zullen we zeker bekijken."

  Lothar Feys (N-VA): "Infrax biedt aan gemeenten de mogelijkheid om gratis wifi te organiseren. Ik denk meteen aan de Krekelsite en het handelscentrum met de terrasjes. Wat is de kostprijs hiervan? Is de stad Izegem hiervoor benaderd en ziet de meerderheid dit als een opportuniteit?" Schepen Marc Vanlerberghe (SP.A): "Het zou inderdaad leuk zijn om gratis wifi op een terrasje te kunnen realiseren, maar we zullen aan Infrax de kostprijs opvragen."

 • Philippe Verhaest

  Schepen Kurt Himpe komt nog eens terug op doortrekking fietsverbinding tussen Emelgem en Ingelmunster

 • Jos Remaut

  Nick Verschoot : toelage aan de Kerkfabrieken fors gedaald

  Het nieuwe N-VA-raadslid stipte aan dat er vroeger haast jaarlijks sprake was van zo'n 400.000 euro toelage aan de kerkfabieken. "Dank zij initiatief van onze vorige schepen van financiën, die alle betrokken partijen rond de tafel bracht, is dit nu teruggebracht tot ongeveer 200.000 euro."

 • Jos Remaut

  Nog altijd volop in de cijfers

  Momenteel gaat het over de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2015. Af en toe valt de micro uit, de aandacht verslapt. Een van de onvoorziene uitgaven is alvast de 3.000 euro die stad uittrekt voor hulp aan Nepal. Er wordt ook 3.000 euro extra voorzien voor het strooien in de winter die nog moet komen, want er is een nieuw winterplan. Er moet ook nog 20.000 euro extra dotatie worden ingeschreven voor de brandweer.

  Eens alles verrekend, zal het resultaat op kasbasis in 2015 dalen met bijna 138.000 euro. De autofinancieringsmarge zal in 2015 echter stijgen naar 1,456 miljoen euro, in plaats van de aanvankelijk voorziene 942.000 euro.

 • Philippe Verhaest

  Gemeenteraad nadert laatste kilometer

  De 21 agendapunten zijn bijna allemaal (uitvoerig) besproken. We naderen de laatste kilometer van de zitting, waarin Dirk Van Walleghem (CD&V) zal interpelleren over de toekomst van kasteel Het Blauwhuis en wat de eventuele plannen van het stadsbestuur in dit dossier zijn.

 • Philippe Verhaest

  Uitspraak van de avond komt van Geert Leenknecht (Open VLD)

  Geert Leenknecht zou graag eens uitvoerig 'brainwashen' over de toekomst van de Izegemse riolen en de relatie met Infrax. Het levert hem alvast de uitspraak/lapsus van de avond op.

  Voor de volledigheid: de Open VLD'er wil natuurlijk eens brainstórmen met zijn collega's van de gemeenteraad.

  Geert Leenknecht

  Geert Leenknecht © FM

 • Jos Remaut

  Moeiilijke cijferdans : even vechten tegen de opkomende slaap

  Nieuwbakken schepen voor financiën Tom Verbeke (N-VA) geeft een weinig bevlogen toelichting bij de jaarrekening 2014 van de stad Izegem. De cijfertjes die hij projecteert zijn sowieso veel te klein om te kunnen volgen.

  De rekening 2014 sluit af met een positief resultaat van bijna 4,8 miljoen euro. Een belangrijker cijfer is echter de autofinancieringsmarge die na afsluiten van het boekjaar 2014 wordt behaald : ruim 1,8 miljoen euro. Deze marge moet tegen het einde van de bestuursperiode groter zijn dan nul, dus dat zit tot nader order wel snor.

 • Jos Remaut

  Meer solidariteit tussen jeugdverenigingen in nieuwe subsidiereglement

  Schepen Caroline Maertens (N-VA) : "Het nieuwe reglement komt er op voorstel van de jeugdraad zelf. Belangrijkste wijziging is het optrekken van de basissubsidie van 15 naar 25 %, waardoor kleinere verenigingen er relatief op vooruit zullen gaan, en het ledenaantal van de grote verenigingen minder zal doorwegen."

  Andere wijzigingen : alles wat met het JOC en de speelpleinwerking te maken heeft, werd geschrapt uit dit reglement, aangezien de vzw werd ontbonden. De terugbetaling van kadervorming wordt niet meer gespreid over drie jaar, maar direct behandeld, wat een administratieve vereenvoudiging is. De projectsubsidie wordt vereenvoudigd, maar er komt wel een voorafgaande beoordeling in een commissie met mensen van jeugdraad en jeugddienst, en externe deskundigen.

  Lothar Feys (N-VA) : "Dit nieuwe reglement zal leiden tot een grotere diversiteit in het aanbod, wat enkel maar positief is voor de Izegemse jeugd. Ook het mogelijke misbruik bij de kadervorming wordt beter aangepakt, of voorkomen. En wat betreft de commissie projectsubsidies : wie zijn de professionelen ? Internen of externen ? Komt er een evaluatie na een zekere tijd ?"

  Caroline Maertens : "Externen zullen bijvoorbeeld jeugdconsulenten van andere gemeenten zijn, met de nodige ervaring natuurlijk. Maar de algemene vergadering zal nog altijd altijd het laatste woord hebben. Na een werkjaar evalueren we."

 • Philippe Verhaest

  Stad koopt de site Rebry aan en breidt zo vrijetijdspark-Zuid uit

  Schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA): "De stad Izegem koopt de site Rebry aan. Vandaag gebruiken de sportclubs de al bestaande groene zones op het vrijetijdspark langs de Krekelstraat heel intensief, waardoor er nog maar weinig echt groene speelruimte overblijft voor de kinderen en jongeren."

  "Vooral tijdens de vakantieperiodes waarin speelpleinwerking georganiseerd wordt, is dit een pijnpunt. Op de andere plaatsen waar speelpleinwerking georganiseerd, is er voldoende groen. Op de site van het Joc was dit een pijnpunt. Het is de bedoeling dat de bedrijfsgebouwen gesloopt worden, om zo meer groen te creëren binnen een dichtbebouwd gebied."

  Deze werkplaats bevindt zich op een terrein van 3.147 vierkante meter en grenst pal aan het vrijetijdspark-Zuid. Er is al een hele tijd geen activiteit meer in het bedrijf en het is gelegen in een zone met als nabestemming 'zone voor stedelijke openbaar domein'.

  "Deze aankoop biedt een unieke kans om aan de vraag naar meer groene ruimte te beantwoorden. Deze uitbreiding is er in de eerste plaats voor de jeugd, maar zal ook een meerwaarde zijn voor de buurt. Ook de hondenclub zal er zijn werking verder laten doorgaan."

  De jeugddienst organiseert binnenkort voor de kinderen en de buurtbewoners een inspraakmoment en zal luisteren hoe zij deze groene plek naast speelruimte een invulling willen geven.

  Schepen Caroline Maertens.

  Schepen Caroline Maertens. © Frank Meurisse

 • Jos Remaut

  19.500 euro subsidie voor KFC Izegem, 12.500 voor VV Emelgem-Kachtem

  Deze bedragen zijn voortaan nominatief ingeschreven in het subsidiereglement van de stad. Die moet voortaan zelf zo'n reglement hebben, nu de vzw Sport is ontbonden. De bedragen zijn overigens ongewijzigd. Naast deze 32.000 euro (jaarlijks), is er ook nog 3.000 euro voor energiebesparende maatregelen, en de jaarlijkse huur van het speelveld van Emelgem-Kachtem maakt de pot van 40.000 euro rond.

 • Jos Remaut

  21.40 uur : er wordt 10 minuten pauze ingelast

  Tijd voor een luchtje, een informele babbel, een drankje...

  Straks zijn we terug !

 • Philippe Verhaest

  Aanleg fietsverbinding tussen Ingelmunster en Emelgem start midden oktober

  Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) deelt mee dat de aanleg van de fietsverbinding tussen Ingelmunster en Emelgem midden oktober zal starten. "Die zal Wandel op de Mandel - startend aan Emelgembrug - en de Dorpsbrug in Ingelmunster met elkaar vervinden. De aanbesteding zal gebeuren begin september om dan midden oktober te starten op het grondgebied van Ingelmunster."

  Vorige maand werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ingelmunster en de stad Izegem al goedgekeurd. "Voor het totale project is er een provinciale subsidie van 80.000 euro, waarvan de helft naar dit eerste traject gaat. Het resterende bedrag wordt betaald door Ingelmunster en Izegem." Op het traject op het hoogste deel van Wandel op de Mandel komt er ook een picknickruimte en een houten fietserssluis.

  In 2016 zal dan het resterende deel tussen de Emelgembrug en de centrale brug in Izegem aangelegd worden.

  Dirk Van Walleghem (CD&V): "Deze verbinding keuren we graag goed, want is een veilig alternatief voor de drukke Baron- en Ingelmunstersestraat. Wat ons verwondert is, dat er eerst aan het stuk tussen Emelgem en Ingelmunster wordt gewerkt en niet aan de verbinding tussen Emelgem en Izegem."

  "Wordt er ook nagedacht over een verlicht fietspad? Dit zou zeker nuttig zijn voor het stuk dat de Prinsesse- en Baronstraat zou ontlasten."

  Kurt Himpe: "Er wordt op het traject richting Ingelmunster gestart omdat er ook werken aan de Dorpsbrug van Ingelmunster gepland staan."

  Kurt Himpe

  Kurt Himpe © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Jos Remaut

  Wagenmakerstraat wordt naam van nieuwe verkaveling aan Meensesteenweg

  Dit werd door de raad beslist, op voorstel van het schepencollege. De nieuwe naam was een van de voorstellen die door de cultuurraad was aangegeven, omdat er daar in de buurt vroeger wagenmakerijen waren. De technische dienst had eerder aan Karrestraat gedacht, om verwarring met het bekende café De Wagenmakerij, in Emelgem weliswaar, te vermijden.

  Vreemd genoeg staat als officiële naam Wagenmakerstraat (met één s) in het persdossier, al zal men allicht, naar analogie met Schoenmakersplein en Borstelmakersplein, wel Wagenmakersstraat (met 2 s'en dus) bedoelen.

  Alvast weer een nieuwe naam om te behandelen in de nieuwe reeks over de Izegemse straatnamen die je wekelijks aantreft in De Weekbode Izegem.

 • Jos Remaut

  Nieuwe verkaveling op vroeger kloostersite in Emelgem

  Het wegentracé van de verkavelingen Prinsessestraat-Kouterweg en Prinsessestraat-Klooster werd goedgekeurd. Het gaat hier om het project van woning- en appartementsbouw dat bouwmaatschappij De Mandel ontwikkelt op de gronden van het vroegere klooster, en in een zone aan de overzijde van de Prinsessestraat. Er wordt gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande woonomgeving. Na de wegen-, riolerings- en omgevingswerken zal de wegenis worden overgedragen aan de stad, voor opname in het openbaar domein.

 • Jos Remaut

  Peter Defreyne wil nultolerantie vanwege de politie

  Opgemerkte tussenkomst van Peter Defreyne (CD&V) tijdens de bespreking van het integraal veiligheidsplan : rond de actiepunten mag volgens hem wel aan een nultolerantie gedacht worden.

  "Alles staat of valt overigens met de bereidheid tot medewerking van de politie. En die kan op sommige punten misschien wel beter. Bijvoorbeeld wat de aangifte van fietsdiefstallen betreft. Ik heb het onlangs zelf geprobeerd, maar uiteindelijk hebben de politiemensen me zover gekregen dat ik er géén aangifte deed. Maar ja, misschien ben ik wel niet mondig genoeg. Ik vind alvast dat er van élke communicatie van een burger met de politie ergens een neerslag zou moeten bestaan."

  Als kanttekening gaf hij nog volgende vaststelling weg. "Jarenlang is parkeren een probleem geweest in deze stad. Omdat het blijkbaar geen prioriteit was voor de politie. Maar sinds u de controle op het parkeren hebt uitbesteed aan een agentschap, zien we wel duidelijk het verschil !"

  Burgemeester Bert Maertens : "U kan zaken die niet door de beugel kunnen steeds melden aan de dienst intern toezicht. En indien een audit door het gemeentebestuur zou kunnen bijdragen tot een efficiëntere werking van de politie, dan wil ik daar zeker toe bijdragen."

  En over het voorstel tot nultolerantie : "Daar zijn we niet tegen, we moeten een en ander nog eens nader bekijken. Als burgemeester kan ik overigens ondertussen al een plaatsverbod uitvaardigen indien nodig."

  Peter Defreyne

  Peter Defreyne © Frank Meurisse

 • Philippe Verhaest

  Trui Tytgat (N-VA): "Vergeet alcoholmisbruik niet in veiligheidsplan."

  N-VA-raadslid Trui Tytgat geeft haar eigen fractie nog wat extra tips. "Vergeet ook alcoholmisbruik bij jongeren niet en ga ook de problematiek rond videogameverslaving niet uit de weg."

 • Philippe Verhaest

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): "Drugcontroles in scholen alleen maar toe te juichen."

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), groot voorvechter van veiligheid in Izegem, is tevreden met het veiligheidsplan. "Maar onze waakzaamheid moet hoog blijven", zegt hij. "We moeten ook opletten met het woordgebruik 'kleine criminaliteit'. Zeker wat drugsgebruik betreft. De toekomstige drugscontroles in scholen zijn daarom zeker een goeie zaak. Want ik geloof nog altijd dat wie begint met cannabis, eindig met een harddrug als heroïne."

  Stefaan Sintobin.

  Stefaan Sintobin. © FM

 • Philippe Verhaest

  Anderhalf uur ver: punt 5 van de 21.

  De zitting is anderhalf uur onderweg en punt vijf - het lokaal integraal veiligheidsplan - zit nog in volle behandeling. Voor het donker thuis: niet langer een optie voor de heren en dames gemeenteraadsleden!

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!