Live Herbeleef de gemeenteraad in Ieper

06/06/16 om 15:16 - Bijgewerkt om 23:18

De Ieperse gemeenteraad kwam maandagavond voor het eerst samen in de gloednieuwe raadszaal in het Aurisgebouw. Ives Goudeseune (SP.A) had het o.a. over de geplande heraanleg van de Zillebeekse dorpskern.

 • Pieter-Jan Breyne

  Het zit erop

  Voorzitter Jan Vercammen (N-VA) sluit na net geen vier uur de zitting af. Volgende afspraak op 4 juli, en vanzelfsprekend zitten we ook dan op de eerste rij. Tot dan!

 • Pieter-Jan Breyne

  "Schrappen van Stadsfestival is verarming voor Ieper"

  Thijs Descamps (Open Ieper) las met verbazing dat de editie van 2016 van het Stadsfestival de laatste zal zijn. "Een verarming voor onze stad", vindt hij.

  Schepen Katrien Desomer (CD&V): "Deze beslissing is niet licht genomen, maar keuzes moeten genomen worden. De kost van het Stadsfestival en de Gevleugelde Stad was samen te hoog. We hebben gekozen om het evenement te behouden dat nog kan groeien, zijnde de Gevleugelde Stad. Het Stadsfestival put uit dezelfde vijver als bijvoorbeeld Frietrock en de Muzikale Dinsdagen. De Gevleugelde Stad overlapt met niks anders."

 • Pieter-Jan Breyne

  Nog niet meteen kleine windmolens in Ieper

  Thijs Descamps (Open Ieper): "Vorige maand stelde de provincie haar beleidskader rond kleine windmolens voor. Kleine en middelgrote ondernemingen en landbouwbedrijven kunnen voor hun eigen energievoorziening een windmolen plaatsen. Zijn deze vergunbaar in de stad Ieper? Zal de stad meestappen in dit beleidskader? Zullen hiervoor dan ook de nodige stappen worden gezet?"

  "Tot op heden werden op ons grondgebied geen zulke kleine windmolens vergund, gebaseerd op onderzoek dat ons leert dat het rendement ervan te klein is", aldus schepen Dominique Dehaene (CD&V). "Ook het landschappelijk element speelt een rol: ze kunnen het zicht verstoren. De technologie evolueert natuurlijk, als er nieuwe inzichten komen zullen we die bestuderen en ermee rekening houden bij onze beslissingen."

  "Bedrijven zullen deze niet installeren als ze niet rendabel zijn", aldus nog Thijs Descamps.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Geen enkel zonnepaneel op daken stadseigendommen"

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Kersvers minister Tommelein roept om op zonnepanelen te plaatsen en vraagt dat overheden het goede voorbeeld geven. Ik verwijs ook even naar het burgemeesterconvenant om minder CO2 uit te stoten. Poperinge zal zonnepanelen plaatsen op het jeugdcentrum en de bib. Ieper zou enkel een screening doen. Waar liggen er nu in Ieper zonnepanelen? Of waar zouden er panelen kunnen komen?"

  Jan Delie (N-VA): "Op geen enkel dak van de stadseigendommen ligt zonnepanelen, geven we niet zonder gêne toe. Mensen wachten de netvergoeding af."

  "Ieper is de slechte leerling van de klas", vindt Emmily Talpe.

 • Pieter-Jan Breyne

  Mobilhometerrein nog niet in gebruik

  Philip Bolle (SP.A): "Waarom is het nieuwe mobilhometerrein aan Zillebekevijver nog niet in gebruik genomen? Het ziet er gebruiksklaar uit. Wanneer mogen we er een glas op drinken?"

  Eva Ryde (N-VA): "Het leek klaar, maar de laatste stap was de elektronische besturing van de slagbomen. Dat is nu ook klaar. Wij openen nadat we de laatste vergunning op papier hebben gekregen. Dat zou deze week moeten zijn. Het terrein wordt op 2 juli officieel geopend."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Bufferbekken in het najaar aanleggen"

  "We doen er alles aan, ook om de nodige subsidies bijeen te brengen voor de werken", zegt schepen Stephaan De Roo (CD&V). "Wat vorige week gebeurd is, is verschrikkelijk. Wij betreuren dat het zo lang duurt voor alles in orde is. Zillebeke ligt in een soort soep-bord, in een vallei, en het is er niet evident om een waterstudie te maken. Alles wordt tot op de komma onderzocht om zeker geen fouten te begaan. Uw suggesties zijn goed beredeneerd en we zullen er zeker rekening mee houden. Alles neemt tijd in beslag en we moeten eerst een akkoord hebben van alle diensten, en dan gaan we er volle bak tegenaan. De bouwaanvraag voor het bufferbekken is lopende, we hopen die in het najaar aan te leggen. De rest is voorzien voor het voorjaar van 2017. Maar u moet geloven dat het niet eenvoudig is."

  "Ik ben al heel blij dat de schepen zegt dat we inderdaad al lang genoeg gewacht hebben. De bewoners willen resultaat zien", aldus nog Ives Goudeseune.

  "Zillebeke wordt het neusje van de zalm", belooft schepen Stephaan De Roo. "Ik wil alleen niet meer moeten zwemmen als een zalm", antwoordt Ives Goudeseune gevat.

 • Pieter-Jan Breyne

  Wateroverlast Zillebeke

  Ives Goudeseune (SP.A) komt tussen over de heraanleg van Zillebekedorp en de geplande investeringen, naar aanleiding van de wateroverlast in het dorp vorige week. "We gaan even terug in de tijd. Eind 2001 bestond er een voorontwerp van het RUP Vijverbeek. In de zitting van 3 maart 2008 werd het RUP definitief vastgesteld en goedgekeurd door de deputatie op 29 mei 2008. Het 'stevig elftal' laat ons Zillebekenaars weten in de vergadering van 17 december 2009 dat de rioleringen worden vernieuwd. In 2010 besliste deze meerderheid om de voorziene budgetten, wegens onvoldoende subsidies van Aquafin, door te sluizen naar Zuidschote. Hier ga ik stoppen want eigenlijk is de dorpskernvernieuwing een dossier dat sinds 1991 regelmatig werd opgestart en evenveel keer werd uitgesteld."

  "Maar goed: in oktober 2015 is er een bewonersvergadering, met nieuwe plannen, voor de herinrichting van ons dorp. Omdat het ook al een tijd te lang stil is vraag ik eind april om uitleg en krijg ik als antwoord dat de vooropgestelde timing niet zal gehaald worden, eerder voorjaar 2017 dan zoals gepland na het bouwverlof 2016 beginnen ze eraan."

  "Tot dus vorige maandag ik opgebeld word rond 19 uur door een aantal verontruste bewoners. In nog geen uur tijd staat het water er tot aan onze knieën. Brandweer en politie komen ter hulp maar moeten net als de aanwezige burgervader vaststellen dat er eigenlijk niets kan gedaan worden. Het water stroomt er van het aangelegde spaarbekken tot de monding van Zillebekevijver. Om 23.30 uur ben ik er, bij het aanzien van de schade die werd veroorzaakt door het wassende water, moedeloos vertrokken. Degenen die achterbleven in hun ondergelopen woning hadden de tranen in de ogen."

  "Uiteraard is de hevige regen oorzaak van het probleem. Als het niet regent dan zijn er ook geen problemen van overlast. Wat ik echter het meest onthoud is de blik van al die slimme mensen die op de bewonersvergadering uit de lucht vielen toen een aantal bewoners hen er op attent maakten dat wat ze voorstelden zeker geen oplossing zou bieden voor een probleem dat de oudste bewoners al kenden van toen ze klein waren. De natuurlijke buffer lag er al jaren en er moest gezorgd worden voor een snellere afvoer zodat het dorp niet blank zou komen te staan bij de minste regen, zo wisten zij 'oud Zillebekenaars' ons te vertellen. Want laat me duidelijk zijn. Ook bij de helft van de regenval van vorige maandag staat het water in de straat. Daarom ook ben ik te rade gegaan bij mensen die het kunnen weten. Ze hebben mij het volgende laten weten. De doorstroming onder de openbare weg ter hoogte van Zillebekedorp en de Blauwepoortstraat moet veel groter dan de bestaande overwelvingen. Er komt steeds meer verharde oppervlakte bij maar de sectie van de overwelvingen wijzigen niet."

  "Er moeten minstens kokers of buizen komen met een sectie van 150% van de huidige. In de weiden achteraan de hoeve Bostyn moet er ter hoogte van de Zillebekevijverbeek een droog wachtbekken komen om dergelijke wateroverlast op te vangen met een bypass naar Zillebekevijver. Eventueel een inkokering tot aan een droog wachtbekken. Hierdoor zal het dan niet via de achterkant van de woningen terug binnen lopen."

  "Verder moet het onderhoud van de bestaande waterlopen verbeteren, ook op de plaatsen waar er machinaal niet kan gewerkt worden omdat de aanpalende bewoners de vrije vijfmeterzone langs de waterloop niet respecteren. Alleen deze investeringen kunnen zorgen voor veel minder leed."

  "Natuurlijk kunnen we niet optornen tegen de natuurkrachten maar zie wat in Poperinge is gebeurd. In vier jaar tijd is men er in geslaagd om een opvang te organiseren die bij 87 liter neerslag pas kritiek begint te worden."

  "Omdat er nu toch in de eerstkomende jaren werken zijn gepland in Zillebekedorp zou dit zeker meegenomen moeten worden op de planning, anders is het nutteloos om een dorpskernvernieuwing te doen."

  "Ik zou dus graag vernemen welke nu de zienswijze is om aan de problemen die we kunnen oplossen, een oplossing te geven. En vooral zou ik graag vernemen welke initiatieven er zullen ondernomen worden om de timing alsnog te respecteren. Zillebeke heeft nu meer dan lang genoeg gewacht."

 • Pieter-Jan Breyne

  Na ruim drie uur zijn we aan punt 53, over deeltuinen

  Vera Lannoo (Groen): "Veel oudere Ieperlingen hebben een tuin maar zijn fysiek niet meer in staat die te onderhouden. Andere mensen zijn op zoek naar een tuin om groenten te kweken, kijk maar naar het succes van en de wachtlijst voor de volkstuintjes. Deeltuinen zouden een oplossing kunnen bieden. Iemand leent een stukje van zijn privétuin uit aan iemand anders zonder tuin. De tuinen worden onderhouden, het sociaal contact wordt bevorderd, het speelt in op de trend om te delen en sommige ouderen zouden hierdoor misschien langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen."

  "De stad zou het idee van deeltuinen kunnen promoten en mogelijk maken zonder dat hier veel middelen voor nodig zijn. Wat moet gebeuren is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, dat kan gerust digitaal, maar even goed via deeltuindates: avonden waar mensen met en zonder tuin elkaar ontmoeten. In Willebroek heeft de bib een databank 'deeltuinen' ontwikkeld. Ik stel ook voor om zeker de milieuraad en de seniorenraad hierbij te betrekken. Wil de gemeenteraad dit voorstel steunen?"

  Schepen Jan Delie (N-VA): "In de seniorenraad is hier een ruime bevraging over geweest, maar de interesse was niet zo groot. Er zijn wel al enkele senioren die dit doen. Er komt een oproep hiervoor, maar ik ben er niet zo van overtuigd dat er zo'n grote behoefte aan is. Maar het is zeker het proberen waard. We zijn het idee genegen."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Houdt u het aantal dossiers budgetbegeleiding bewust zo laag?"

  Philip Bolle (SP.A) heeft het over het budget van het OCMW. "Het OCMW boekt een forse winst, en dat kan toch geen doelstelling op zich zijn. Ik had graag geweten waarom er zo weinig inspanning gedaan wordt om mensen aan het werk te zetten volgens artikel 60. En het aantal leefloners stijgt fors, maar niet het aantal dossiers rond budgetbeheer. Ik vermoed dat u vanuit kostenbesparend oogpunt bewust het aantal dossiers budgetbegeleiding laag houdt, omdat dergelijke dossiers zeer arbeidsintensief zijn en wegen op uw personeelsstructuur. Is dat een terecht verwijt, collega Cloet, of hebt u daar een aanvaardbare uitleg voor?"

  OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V): "Je moet de cijfers goed bekijken. We hebben vorig jaar ook bij ons de vluchtelingenstroom gekend. Daardoor zaten we aan méér leefloners. Zij komen wel niet zomaar in ons budgetbeheer terecht, zeker niet. Het ene is niet gekoppeld aan het andere. Wat de tewerkstelling volgens artikel 60 betreft: we hebben intussen een nieuw project opgestart samen met Poperinge, waardoor het aantal mensen dat via art. 60 tewerkgesteld is weer zal groeien."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Blijft een zwak argument"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Ik wil daar gerust volgende maand toelichting over geven."

  Schepen Eva Ryde (N-VA): "Het is duidelijker voor hulpdiensten dat het Sint-Pieterskerkhof is aan de ene zijde, en Burggraafstraat aan de andere kant."

  Vera Lanoo (Groen): "Het blijft een zwak argument. De naam was nooit een probleem toen er een kliniek was, en nu zou het wel een probleem zijn als er bejaardenflats komen."

  "Het adres van het ziekenhuis was Rijselsestraat, niet Sint-Pieterskerkhof", verduidelijkt (dokter en voorzitter) Jan Vercammen (N-VA).

 • Pieter-Jan Breyne

  "Beeldenplein zonder ook maar één beeld"

  Nancy Six (VB) vindt de benaming Beeldenplein voor het plein aan de academies en de bib een foute keuze. "Binnen de straatnamencommissie gaven we de voorkeur aan Neerstadplein. Er staat niet eens één beeld op het Beeldenplein."

  Schepen Eva Ryde (N-VA): "Meestal volgen we de straatnamencommissie. Maar we luisteren ook naar anderen: gebruikers en bewoners. En er hoeft toch niet constant een beeld op het Beeldenplein te staan? De naam Neerstad wordt ook gebruikt, voor de hele site."

  De noordelijke kant van het Sint-Pieterskerkhof, een zijstraat van de Rijselstraat, verandert van naam in 'Burggraafstraat'. Dit omdat in de voormalige kliniek Zwarte Zusters bejaardenflats komen, en men het niet opportuun vindt om de straat van die flats te linken aan een kerkhof. Philip Bolle (SP.A): "Het is een wat vreemde wending dat een burger, de directeur van RVT Wintershove, hier vraagt om een straat van naam te doen veranderen. Maar dat de naam niet opportuun is, vind ik een zwak argument. Dat is toch ronduit betuttelend, het doet afbreuk aan de relativeringszin van mensen. Maar wat we veel meer interesseert is hoe ver het staat met de plannen voor die site."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Enkel herstellen wat nodig is"

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V) repliceert: "In geen enkele prijsofferte was die failliete firma de goedkoopste, dus daar is er geen probleem. Wat dat lokaal herstel betreft: dat is efficiënt werken. We gaan enkel herstellen wat nodig is."

 • Pieter-Jan Breyne

  Heraanleg voetpaden

  Valentijn Despeghel (SP.A): "Uiteraard gaan we het heraanleggen van diverse voetpaden goedkeuren, maar dit zinnetje baart ons zorgen: 'Omwille van budgettaire redenen en om aan een grote vraag tegemoet te kunnen komen betreft het vooral plaatselijk herstel.' We zullen toch niet opnieuw dezelfde fouten als vroeger maken? Ik wil u nogmaals herinneren aan uw belofte dat Ieper tegen 2018 de mooiste voetpaden van het land ging hebben. In de Kanonnierlaan signaleren de bewoners al zowat drie jaar dat er geregeld een verzakking is in het voetpad van ongeveer 15 centimeter. Borduren liggen los en brokkelen af, asfalt brokkelt af, tegels liggen los en breken in stukken, riooldeksels steken uit en ga zo maar door. Na drie jaar zijn deze klachten nog altijd niet aangepakt, en dat is maar één voorbeeld."

  Thijs Descamps (Open Ieper): "Zal een andere aannemer dan het failliete Petillion dit werk wel voor dezelfde prijs kunnen doen?"

 • Pieter-Jan Breyne

  "Zorg dat werken niet samenvallen"

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Wanneer willen jullie de toplaag vervangen in de drie drukke centrumstraten Elverdingestraat, de Stuersstraat en Vooruitgangsstraat? Hopelijk niet tijdens het schooljaar? In verschillende fases om de hinder te beperken? En niet samen met andere werken?"

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "Wij gaan met alle actoren overleggen, de bewoners, de handelaars."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Ik schrik van uw eerlijkheid, schepen"

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "We hebben dat voetpad niet voorzien, als er daar nood aan is in de toekomst, zullen we dat bekijken. Als je dergelijke werken in eigen regie doet, kunnen onze mensen daar niet elke dag aan verder werken. Daardoor gaat het wat trager dan door een aannemer. Het geeft onze mensen wel een nieuwe dynamiek dat ze eens iets mogen maken in plaats van enkel te herstellen. Voor die opritten moet je gespecialiseerd materiaal hebben en dat hebben we niet. Dat is de reden dat we het laten doen en niet zelf doen."

  Philip Bolle (SP.A): "Ik schrik van uw eerlijk antwoord schepen, ik had een of andere smoes verwacht."

 • Pieter-Jan Breyne

  Heraanleg opritten Pilkemseweg

  Philip Bolle (SP.A): "Mag ik stellen schepen dat in het dossier van het heraanleggen van de opritten langs de Pilkemseweg nogal gestunteld wordt? U bent daar al maanden in eigen regie bezig met de heraanleg van de voetpaden en komt nu tot de conclusie dat de opritten beter door een aannemer zouden worden aangelegd. U heeft zich blijkbaar overtild aan de opdracht en dat doet ons vragen stellen over uw inschattingsvermogen naar het kunnen van uw diensten. Daarnaast zou ik graag weten waarom het voetpad niet doorgetrokken wordt tot aan het Aurisgebouw. Gaan mensen die laatste paar honderd meter over straat moeten lopen? Dat lijkt me allesbehalve veilig."

  Vera Lannoo (Groen) sluit zich aan bij die laatste opmerking.

 • Pieter-Jan Breyne

  Dimbare ledlampen in Zillebeke

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Voor Zillebeke zou het onverstandig zijn om niet voor dimbare ledverlichting te kiezen, want dat is de toekomst." Dat zal het geval zijn, zegt schepen Stephaan De Roo (CD&V). "We kiezen voor de modernste technologie."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Wat kun je met de kerk doen?"

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Dit lijkt een administratieve formaliteit maar is het allerminst. De erfpacht eindigt omdat de kerkfabriek de kerk wil verkopen, meer nog, ze wil het geld gebruiken om de ontsluiting van de proosdijzaal te kunnen betalen. Wat de geplande verkoop van de Sint-Niklaaskerk betreft: alles staat of valt met de vraag wat je kunt doen ermee, wat is toegelaten en wat niet? Hoe zien jullie de nieuwe invulling en de potentiële vraag tot gedeeltelijke of zelfs volledige afbraak?"

  Jan Breyne (CD&V): "We hadden graag geweten of er al een bestemming gevonden is voor de objecten uit het Onderwijsmuseum. We zouden ze niet willen zien eindigen in een kelder en daarna op het stort. Louter al uit respect voor de pioniers van dit museum."

  Johan Sanders (VB) sluit zich bij die vraag aan.

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Er is nog geen nieuwe eigenaar, we moeten die nu afwachten, en tot die met een voorstel komt. De bezorgdheden zijn terecht en we delen die."

  Schepen Jef Verschoore (CD&V): "Een deel van de stukken van het Onderwijsmuseum zijn geleende stukken, die gaan terug naar hun eigenaar. De stukken die eigendom zijn van de stad gaan naar het erfgoeddepot. We hebben er geen andere geïnteresseerden voor gevonden."

 • Pieter-Jan Breyne

  Einde erfpacht Sint-Niklaaskerk

  Philip Bolle (SP.A): "Er komt dus een einde aan 21 jaar erfpacht en een grote meerwaarde is het ons inziens nooit echt geweest. Ontruimde kerken zijn zonder structurele ingrepen niet de leukste plaatsen en het museum was in al zijn goede bedoelingen ook niet echt een voltreffer, om het beleefd uit te drukken. Laat ons hopen dat de nieuwe eigenaar wel leven in de zaak krijgt. En ondertussen heeft de huidige eigenaar, de kerkfabriek van Sint-Maarten en Sint-Niklaas, er een zeer goede frank aan verdiend. De stad verbond zich er immers toe om een doorgeeflening van 331.000 euro over te nemen en te vereffenen. Er zullen wellicht meerdere flessen gekraakt zijn op dit beding door de Vrienden van Sint-Maarten en Sint-Niklaas!"

 • Pieter-Jan Breyne

  "Wanneer wordt kerk Zuidschote een OC?"

  Thijs Descamps (Open Ieper): "Hoe zit het met de kerk van Zuidschote? Daar zou een OC komen en er zou al een ontwerp zijn van een architect? Voor wanneer is die omvorming? Is er al een plan voor de Brandhoekkerk?"

  Schepen Dieter Deltour (CD&V): "Wij passen de regels toe. Niettemin moeten we kijken naar de toekomst. Gelet op de evolutie van het kerkbezoek zal een en ander veranderen, zoals de herbestemming van kerken. In Ieper hebben we al een paar gevallen gehad met de Sint-Niklaaskerk en de Paterskerk. Het architectenbureau dat aangesteld is voor Zuidschote en de Brandhoek is er om na te gaan welke de mogelijke herbestemmingen kunnen zijn. Voor de Brandhoek is voorlopig nog geen optie weerhouden. Wat Zuidschote betreft: daar waren er 2 mogelijkheden, waaronder een columbariumkerk, maar daar waren we niet meteen voorstander van. De andere mogelijkheid is er een OC van te maken, dan blijft het ook in publieke handen."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!