Live Herbeleef de gemeenteraad in Diksmuide : "Belasting moet platteland kuisen van wildgroei aan reclame

01/06/15 om 15:18 - Bijgewerkt om 21:26

Maandagavond vond vanaf 20.15 uur de gemeenteraad van Diksmuide plaats. Op de agenda onder meer de verkoop van de pastorie van Pervijze. KW.be bracht live verslag uit vanop de persbanken in het dienstencentrum Ten Patershove.

 • Tom Vandenabeele

  Motie verhogen budget ontwikkelingssamenwerking

  Marc Deprez (Idee2006) stelt een motie voor om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen. "Zodat de ontwikkelingshulp kan worden vermeerderd, gelet op de schrijnende toestanden van de bootvluchtelingen in de Middellandse Zee."

  Schepen Karline Ramboer (SP.A-Open): "Inderdaad, wie de beelden van de bootvluchtelingen gezien heeft, kan er niet om heen. We mogen onze verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan. Ik wil wel een kanttekening maken. De budgetten voor ontwikkelingssamenwerking zijn door de blauwe ministers verminderd. Dit betekent dat we de millenniumdoelstellingen als land aan onze laars lappen. We moeten het Zuiden op een respectvolle manier steunen. Daarom stel ik voor om onze federale regering aan te manen om de budgetten terug te brengen tot die van de vorige legislatuur."

  Marc Deprez: "Wat de regering-Michel betreft, er zijn ook andere coalitiepartners. Wat het budget voor ontwikkelingssamenwerking betreft, ik kan het persoonlijk betreuren dat het verlaagd werd. Maar je moet er de budgetten voor andere initiatieven bij rekenen."

  "Ik zeg altijd: als twee olifanten vechten is het het gras dat afziet", merkt voorzitter Johan Allyns op.

  De motie wordt verschoven naar de volgende gemeenteraad.

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad is afgelopen

  De gemeenteraad is afgelopen.

 • Tom Vandenabeele

  Motie over aanpak stikstof

  Er werd in de provincieraad een motie goedgekeurd om landbouwers te steunen die de stikstofuitstoot moeten reduceren. Marc Deprez (Idee2006) stelt voor dat de Diksmuidse gemeenteraad die motie ook goedkeurt.

  Schepen Karline Ramboer (SP.A-Open): "De motie die goedgekeurd werd, is een aangepaste versie van de oorspronkelijke versie en niet de motie die jij voorstelt. Er werd een evenwicht gezocht tussen de belangen van landbouw en natuur. We kunnen ons aansluiten bij de aangepaste versie."

  "We gaan die aangepaste motie met veel plezier goedkeuren", aldus burgemeester Lies Laridon (CD&V).

 • Tom Vandenabeele

  Mensen uit sociaal isolement halen

  "Alsmaar meer mensen wonen alleen", zegt Katleen Winne (Idee2006). "Er is ook de toenemende vergrijzing. Er kan niet alleen op barmhartigheid gerekend worden. Er zijn al goede initiatieven genomen. Er is de boodschappendienst, de dorpsrestaurant, de klapstoel, Ziekenzorg doet ook haar best... Kan het bestuur het niet beter organiseren om de eenzaamheid in kaart te brengen en dat grondiger aan te pakken. In Oostende was er een project in samenwerking met Bpost."

  "Een eerste stap zetten om eenzamen uit hun isolement te halen? Precies alsof er nog geen eerste stappen zijn gezet", aldus OCMW-voorzitter Bart Laleman (CD&V). "We hechten heel veel belang aan netwerkvorming. De Klapstoel is op de eerste plaats bedoeld om mensen samen te brengen voor een babbel. Maar ook om te komen tot gesprekken met mensen die niet naar de Klapstoel komen. Er is de boodschappendienst. Deze dienst is een gratis aanbod. Er zijn de activiteiten van het lokaal dienstencentrum. We zijn gestart met het groepstraject met Budget In Zicht, om mensen te leren omgaan met hun budget en administratie. We denken aan onderwijscheques. De mensen moeten de cheques niet meer aanvragen maar we sturen ze een brief dat ze er mogen omkomen. Hiermee sporen we eenzaamheid en verdoken armoede op. We denken ook aan de rol van de vrijwilligers. Er zijn heel wat lokale initiatieven om de vereenzaming tegen te gaan. De OCMW-raad gaat de waarderingssubsidie verhogen naar 250 euro per jaar voor acties en activiteiten tegen verdoken armoede en eenzaamheid."

  Katleen Winne: "Ik zou liever iets hebben dat georganiseerd wordt vanuit het stadsbestuur, of er in de bevolkingsregisters kan worden nagegaan, als er iemand overlijdt of er geen nabestaanden zijn die het moeilijk hebben. Een centraal punt zou dit beter kunnen organiseren. De vrijwilligers doen hun werk goed. Dat is zo. Maar je moet de problematiek in kaart brengen."

  "Dat is gebeurd", zegt Bart Laleman. "Het OCMW heeft een coördinerende rol. De verscheidene diensten die participeren wil het OCMW ondersteunen. Je moet initiatieven groeikansen geven. Je kan niet verlangen dat van vandaag op morgen alle eenzaamheid weg zal zijn."

  "De drempel kan hoog zijn om zelfs naar een dorpsrestaurant te gaan", merkt Marc Deprez (Idee2006) op.

 • Tom Vandenabeele

  Regenboogvlag

  Jan Van Acker (Idee2006) wil dat jaarlijks op 17 mei aan het stadhuis en op alle dorpspleinen de regenboogvlag wappert. "Idee2006 hoopt dat het stadsbestuur van Diksmuide zich niet bij het conservatieve kamp rekent en meedoet met de meerderheid van de mensen die gelijke rechten aan holebi's wil geven. Op 17 mei hing er enkel aan het Huis van de Mens een regenboogvlag."

  OCMW-voorzitter Bart Laleman (CD&V) stelt er op 25 maart een netwerkdag was rond holebi's en transgenders. "Er werd het startschot gegeven voor een initiatief rond positieve beeldvorming en een verdraagzame samenleving, hier ook in Diksmuide. Op 17 mei wapperde de regenboogvlag aan het OCMW-gebouw in Diksmuide. Als het nieuwe stadhuis klaar is, kan die vlag daar ook wapperen."

  "Er waren voorstellen voor initiatieven in Diksmuide maar die zijn afgeblazen", merkt Jan Van Acker weer op. "Als men een mening heeft, moet men er voor uitkomen. De mensen zullen er niet van geshockeerd zijn."

  "Er zijn toch vlaggenmasten in het midden van de Grote Markt?" merkt Koen De Hantsetters (N-VA) op.

  "In Staden hingen er aan diverse vlaggenmasten regenboogvlaggen", aldus Marc Deprez (Idee2006).

 • Tom Vandenabeele

  Ten Bercle en de kerk van Pervijze

  Bart Verbrugge (N-VA) vraagt uitleg over de koppeling van de herbestemming van de kerk van Pervijze aan de renovatie/nieuwbouw van het oc Ten Bercle in Pervijze.

  Karlien Ramboer (SP.A-Open): "We zijn verplicht om in het kader van het verkrijgen van subsidies van Leader, te onderzoeken of de ruimtes van de kerk mogelijk kunnen heringericht worden als ontmoetingsruimte. De haalbaarheidsstudie moet in juni 2015 afgerond worden. Om in aanmerking te komen voor de subsidies voor Leader moet er een schetsontwerp ingediend worden. Momenteel zijn we bezig met de aanstelling van een ontwerper. Die zou dan in het najaar worden aangesteld met de bedoeling om te gaan bouwen/verbouwen in het najaar 2016. Een exacte datum kan hier niet echt op geplakt worden, gezien we toch nog eens willen terugkoppelen naar het bewonersplatform van Pervijze en naar de verenigingen. Mochten we niet in aanmerking komen voor de Leadersubsidies dan gaat de bouw van het oc Ten Bercle toch door. We gaan waarschijnlijk voor gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie."

  Marc Deprez (Idee2006) wil weten of een oc in de kerk kan worden gecombineerd met de erediensten.

  "Daar is het nog te vroeg voor", aldus burgemeester Lies Laridon (CD&V).

  De kerk van Pervijze

  De kerk van Pervijze © TVDA

 • Tom Vandenabeele

  Belasting op reclamedragers

  Diksmuide heft een belasting op reclameborden, zichtbaar van op de openbare weg. Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk) dankt om tegemoet te komen aan haar eerdere opmerkingen. "Ik had graag wel een vrijstelling gekregen voor bedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben op het grondgebied vande stad", zegt ze. "Bedrijven betalen in Diksmuide al genoeg belastingen."

  Ook Koen De Hantsetters (N-VA) is tevreden dat de punten die N-VA had doorgegeven werden meegenomen in het reglement. "We zullen het goedkeuren. Toch even enkele cijfers ter overweging: 2013 was goed voor 15.000 euro aan belasting, 2014 voor 43.000 euro. Ik wil maar zeggen dat men voorzichtig moet zijn met belastingen die men wil opleggen aan ondernemende mensen."

  "Ik ben mij daarvan bewust, Koen", aldus schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open). "2015 zal een scharnierjaar zijn. Ik verwacht vanaf 2016 een dalende opbrengst. Ik hoop dat het een uitdovende belasting zal zijn. De doelstelling is het platteland te kuisen van een wildgroei aan reclameborden. En dat is vrij goed aan het lukken. Enkel in de Oostendestraat zijn er nog enkele diehards."

  Op het voorstel van Mieke Vanrobaeys zegt Kurt Vanlerberghe dat een vrijstelling een mogelijkheid is. "Maar daarmee schieten we de bedoeling van het reglement voorbij."

  "Dit is opnieuw weer een belasting", aldus Marc Deprez (Idee2006). "We zijn tegen nieuwe belastingen."

  "Dit is geen nieuwe belasting", antwoordt Kurt Vanlerberghe. "Die belasting bestaat al decennia. We hebben er een sturende belasting van gemaakt."

 • Tom Vandenabeele

  Belasting op reclamedragers

  Diksmuide heft een belastign op reclameborden, zichtbaar van op de openbare weg. Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk) dankt om tegemoet te komen aan haar eerdere opmerkingen. "Ik had graag wel een vrijstelling gekregen voor bedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben op het grondgebied vande stad", zegt ze. "Bedrijven betalen in Diksmuide al genoeg belastingen."

  Ook Koen De Hantsetters (N-VA) is tevreden dat de punten die N-VA had doorgegeven werden meegenomen in het reglement. "We zullen het goedkeuren. Toch even enkele cijfers ter overweging: 2013 was goed voor 15.000 euro aan belasting, 2014 voor 43.000 euro. Ik wil maar zeggen dat men voorzichtig moet zijn met belastingen die men wil opleggen aan ondernemende mensen."

  "Ik ben mij daarvan bewust, Koen", aldus schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open). "2015 zal een scharnierjaar zijn. Ik verwacht vanaf 2016 een dalende opbrengst. Ik hoop dat het een uitdovende belasting zal zijn. De doelstelling is het platteland te kuisen van een wildgroei aan reclameborden. En dat is vrij goed aan het lukken. Enkel in de Oostendestraat zijn er nog enkele diehards."

  Op het voorstel van Mieke Vanrobaeys zegt Kurt Vanlerberghe dat een vrijstelling een mogelijkheid is. "Maar daarmee schieten we de bedoeling van het reglement voorbij."

  "Dit is opnieuw weer een belasting", aldus Marc Deprez (Idee2006). "We zijn tegen nieuwe belastingen."

  "Dit is geen nieuwe belasting", antwoordt Kurt Vanlerberghe. "Die belasting bestaat al decennia. We hebben er een sturende belasting van gemaakt."

 • Tom Vandenabeele

  Straatnaam voor nieuwe verkaveling in Pervijze

  De nieuwe verkaveling in de buurt van de Molenstraat in Pervijze krijgt de naam Molenwiek.

 • Tom Vandenabeele

  Uitbreiding en modernisering gebouwen gemeentelijk basisonderwijs Leke en Beerst

  Schepen Marc De Keyrel (CD&V): "De gebouwen van het gemeentelijk basisonderwijs van Leke en Beerst worden uitgebreid en gemoderniseerd. Er wordt 550.000 euro voorzien voor Leke en 350.000 euro voor Beerst."

 • Tom Vandenabeele

  Nieuwe verwarmingsinstallatie voor gemeentelijke basisschool Esen

  De gemeentelijke basisschool van Esen krijgt een nieuwe verwarming.

 • Tom Vandenabeele

  Verkoop pastorie Pervijze

  De ontwerpakte voor de verkoop van de pastorie van Pervijze wordt goedgekeurd.

  De pastorie van Pervijze

  De pastorie van Pervijze © TVDA

 • Tom Vandenabeele

  Opstelling van de tafels smaller dan anders

  De opstelling van de tafels is iets smaller dan anders. Naar verluidt een testopstelling voor als de vergadering van de gemeenteraad in het najaar weer naar het stadhuis verhuist.

  De testopstelling van de gemeenteraad.

  De testopstelling van de gemeenteraad. © TVDA

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad van Diksmuide is van start gegaan

  De gemeenteraad van Diksmuide is begonnen. Geert Debaillie (Idee2006) is verontschuldigd.

  Er wordt een minuut stilte gevraagd naar aanleiding van het overlijden van Walter Volckaert.

 • Tom Vandenabeele

  Motie rond het verhogen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking

  Diezelfde Marc Deprez (Idee2006) heeft nog meer in petto voor vanavond. Hij wil de gemeenteraad een motie laten goedkeuren om de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen. Zijn voorstel komt er door de schrijnende toestanden van de bootvluchtelingen in de Middellandse Zee.

 • Tom Vandenabeele

  Motie over aanpak van stikstofuitstoot

  Marc Deprez (Idee2006) zal voorstellen dat de gemeenteraad van Diksmuide een motie bekrachtigt rond instandhoudingsdoelstellingen en de gevolgen van de aanpak van stikstof. Een aantal landbouwbedrijven moet de stikstofuitstoot verlagen en dat zet een rem op hun uitbreiding of ontwikkeling. De motie is van provincieraadslid Piet Vandermersch en vraagt aan Vlaanderen om met een aantal punten rekening te houden en de getroffen landbouwbedrijven te ondersteunen.

 • Tom Vandenabeele

  Idee2006 stelt eerste stap voor om eenzamen uit isolement te halen

  Eveneens namens de Idee2006-fractie stelt Katleen Winne voor om een inventarisatie van potentiële eenzamen op te maken. Dit om hen met vrijwilligers en ondersteuning van het stads- en OCMW-bestuur uit hun isolement te halen.

 • Tom Vandenabeele

  Idee2006 wil regenboogvlag

  Oppositieraadslid Jan Van Acker (Idee2006) wil jaarlijks op 17 mei aan het stadhuis en op alle dorpspleinen de regenboogvlag laten wapperen, naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie.

 • Tom Vandenabeele

  Vijf bijgevoegde punten

  Oppositiepartijen N-VA en Idee2006 hebben nog enkele bijgevoegde punten op de agenda gezet. Zo zal raadslid Bart Verbrugghe (N-VA) vragen naar een stand van zaken over de renovatie of nieuwbouw van het OC Ten Bercle in Pervijze en over een herbestemming van de kerk van Pervijze.

 • Tom Vandenabeele

  22 agendapunten in openbare zitting

  Voor de openbare zitting staan er 22 punten op de agenda, met de verkoop van de pastorie van Pervijze ook een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de gemeentelijke basisschool van Esen en het uitbreiden en moderniseren van de gebouwen van het gemeentelijke basisonderwijs in Leke en Beerst.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!