Live Deze namiddag op de provincieraad : openbare verkoop van provinciehuis Abdijbeke

22/06/17 om 10:56 - Bijgewerkt om 18:10

Deze namiddag moet de provinicieraad het licht op groen zetten voor een openbare verkoop van het provinciehuis Abdijbeke in Sint-Michiels. Een bijhuis dat bijna twintig jaar geleden in gebruik werd genomen omdat er in het provinciehuis Boeverbos geen plaats genoeg meer was voor het alsmaar groeiende personeelsbestand. Met de afslanking van de bevoegdheden van de provincie, die op 1 januari 2018 ingaat, zal er echter weer minder personeel zijn en dus wordt Abdijbeke overbodig. De opbrengst van de verkoop wil de provincie gebruiken om de aankoop van het Provinciaal Hof, op de Grote Markt in Brugge, mee te financieren.

Deze namiddag op de provincieraad : openbare verkoop van provinciehuis Abdijbeke

© GF

 • Jos Remaut

  Stemming sluit deze zitting af

  Er wordt gestemd, straks wordt de zitting gesloten. Dit was meteen de laatste zitting voor de vakantie. Volgende afspraak in september !

 • Jos Remaut

  Groen licht voor hoogbouw van 40 meter bij Greenyard Foods in Westrozebeke

  Nog een PRUP dat vandaag definitief wordt vastgesteld is dat van diepvriesgroentenbedrijf Greenyard Foods (het vroegere Pinguin) in Westrozebeke.

  Het PRUP voorziet de uitbreiding van het bedrijf Greenyard Foods met zo'n 5 ha en de verlegging van de Romenstraat, zodat het bedrijf zich op een efficiënte en compacte manier kan ontwikkelen. Door deze uitbreiding kan onder andere een nieuw parkeerterrein met wachtrijen voor vrachtwagens, een waterzuiveringsstation, een aanvoerlijn voor de productie en een opslagplaats voor houten en plastic kisten gerealiseerd worden. Daarnaast biedt de uitbreiding plaats voor een kantoorgebouw met onthaalfunctie en een uitbreiding van de personeelsparking. Binnen de bestaande bedrijfssite wordt een hoogbouw van 40 meter voorzien, die zal dienen als volautomatische stockagecel waarin bakken met diepvriesgroenten opgeslagen kunnen worden. Naast een compacte terreinbezetting is er ook aandacht voor voldoende groenbuffering in de omgeving van het bedrijf.

  Greenyard Foods werd in 1965 opgericht onder de naam Pinguin en is een producent van diepvriesgroenten, waarbij zowel de opslag, de bewerking, het invriezen en het verpakken van de groenten ter plaatse gebeurt. Sinds 2015 behoort Pinguin tot Greenyard Foods. De groep telt ruim 8.150 medewerkers in 27 landen wereldwijd.

  Het bedrijventerrein is gelegen langs de Provinciebaan N313 (Provinciebaan) in Westrozebeke. De bedrijfssite bestaat uit grootschalige loodsen, een waterzuivering en verharde terreinen voor het parkeren en stapelen in de open lucht.

  Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op 26 januari 2017, liep het openbaar onderzoek van maandag 6 februari tot en met vrijdag 7 april. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 2 adviezen en 10 bezwaren en opmerkingen ingediend.

  De adviezen en bezwaren werden behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) en leidden tot enkele beperkte aanpassingen, onder andere een toevoeging van een overdrukvan 20 meter breedte langs de Provinciebaan waar een maximale bouwhoogte van 12 meter geldt in plaats van de 20 meter bouwhoogte in de overige zone. Daarnaast werd in de voorschriften opgelegd dat de nieuwe Romenstraat tweer na de inwerkingtreding van het RUP niet meer mag gebruikt worden door vrachtwagens, bezoekers en landbouwvoertuigen en dat de Romenstraat tussen de Provinciebaan en de Vijverbosstraat gerealiseerd dient te zijn bij de aflevering van de eerste omgevingsvergunning.

  De volledige plannen kunnen geraadpleegd worden op de website www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

  Anthony Dumarey (Open VLD) vindt de goedkeuring van dit PRUP alvast een goede zaak. "Het is voor het bedrijf Geenyard Foods van groot belang dat ze dringend kunnen beginnen aan de geplande uitbreidingswerken. Volgens Europese richtlijnen moet een voedingsbedrijf zich volledig kunnen afsluiten van de buitenwereld en dit om de voedselveiligheid te garanderen. Op dit moment is dit niet mogelijk aangezien het bedrijf zich te dicht tegen de Romenstraat bevindt."

  "Greenyard Foods kon in het verleden telkens een uitzondering bekomen bij de bevoegde instanties om toch operationeel te blijven, maar deze uitzonderingen zijn zeker niet onbeperkt in de tijd. Tegen eind volgend jaar moeten de veranderingswerken uitgevoerd zijn om in regel te zijn en het bedrijf dus open te houden. Er moet niet benadrukt worden dat de aanwezigheid van Greenyard Foods zeer belangrijk is in de regio, het is een wereldbedrijf die voor heel wat werkgelegenheid zorgt. Vandaar dat we spoed moeten steken achter dit project."

  "De werken in verschillende fasen organiseren waarbij er op verschillende momenten bouwvergunningen worden afgeleverd is geen optie. Voor het bedrijf is het van groot belang om samen met de aanleg van de nieuwe Romenstraat ook meteen de aangekochte gronden deels te kunnen verharden en te starten met de aanleg van de nieuwe inrit / ontvangszone en het plaatsen van burelen. Ook vanuit de gemeente Staden klinkt het dat nog langer wachten niet aan de orde is. Afsluiten en toegangscontrole van de site is primordiaal in het kader van klanten- en voedselveiligheidseisen. Eerst een nieuwe straat aanleggen en dan pas een tweede bouwvergunning afleveren is wel degelijk een brug te ver. En dit zou opnieuw voor een vertraging van anderhalf tot twee jaar zorgen, tijd die het bedrijf niet heeft."

  "Bij een wereldspeler als Greenyard kan 2 jaar het verschil maken tussen investeren in de site Westrozebeke of activiteiten delokaliseren. Dit zou nefast zijn voor tewerkstelling, lokale landbouw, imago, ... Daarnaast komt het gegeven van de bouwvrije zone die bepaald werd op 20 meter. Een bouwvrije zone op 10 meter moet volstaan. Door deze bepaling komen de bouwplannen in het gedrang omdat er een stuk bebouwing verloren gaat. De voornaamste argumentatie hierin is een schaduwstudie in het kader van goed nabuurschap met het naburige serrebedrijf. Er werd ons verzekerd dat er wel degelijk sprake is van goed nabuurschap en dat het serrebedrijf in kwestie geen problemen heeft met een bouwzone op 10 meter. Essentieel is dat serrist Franlifleur geen schaduwhinder ondervindt en hierin werkt Greenyard volledig mee."

  Wouter Vanlouwe (N-VA) uitte zijn twijfels over de kansen die dit PRUP biedt voor de tewerkstelling in de regio. "Wie zegt dat Greenyard hier nog wel zal investeren ? Misschien trekken ze wel naar Komen !" Gedeputeerde Franky De Block (SP.A), overigens bijzonder goed op dreef vandaag, wees hem meteen terecht : "Mijnheer Vanlouwe, we zijn hier nu wel bezig met de definitieve vaststelling van een PRUP !"

 • Jos Remaut

  Kleinstedelijk gebied Knokke-Heist is nu definitief afgebakend

  Ook het PRUP 'afbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist' wordt definitief vastgesteld. Met dit plan wil de Provincie de verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor Knokke-Heist vastleggen.

  Binnen het afbakeningsproces wordt in de eerste plaats de grenslijn vastgelegd van het kleinstedelijk gebied. Deze grenslijn is een beleidslijn die aangeeft waar een stedelijk gebiedsbeleid gevoerd zal worden.

  Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat enerzijds uit die afbakeningslijn en anderzijds uit de deelplannen 'ziekenhuiscampus' en 'multifunctioneel stadlandschap Westkapelle'. Beide plannen bevatten bestemmingswijzigingen. Er zijn onteigeningplannen opgemaakt om, indien nodig, de bestemmingen op het terrein te kunnen realiseren.

  Voor de ziekenhuiscampus bestond er al een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Het PRUP voor Knokke-Heist vervangt het PRUP voor de ziekenhuiscampus. Dit deelplan voorziet in een beperkte uitbreiding van het plangebied voor het bundelen van de zorginfrastructuur. Ook de inrichtingsvoorschriften worden aangepast om de site efficiënter te kunnen ontwikkelen.

  Zo worden op termijn langs de Kalvekeetdijk bijkomende gebouwen gerealiseerd voor onder andere beschut wonen, een dagactiviteitencentrum voor mindervaliden, een revalidatiecentrum, een centrum voor eetstoornissen...

  Daarnaast moet een multifunctioneel stadlandschap in Westkapelle een oplossing bieden voor de nieuwe ontwikkeling van een evenementenplein met randparking en een veiligheidsgebouw voor brandweer en politie. Daarnaast is er een uitbreiding voorzien voor het bestaande lokale bedrijventerrein, de centrale begraafplaats en de recreatieve site Molenhoek voor het trainingscentrum van Club Brugge.

  Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op 27 oktober 2016, liep het openbaar onderzoek van maandag 21 november tot en met vrijdag 20 januari. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 4 adviezen en 23 bezwaren en opmerkingen ingediend.

  De adviezen en bezwaren werden behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) en leidden tot enkele beperkte aanpassingen. Zo zijn enkele zonegrenzen beperkt opgeschoven in functie van een optimalere invulling en/of een beperking van de te onteigenen gronden. Ook werden een aantal voorschriften aangepast in functie van een verruiming van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de percelen tussen de site Coolman en de nieuwe ontsluitingsweg. Hier worden kantoren, diensten en vrije beroepen op het gelijkvloers toegelaten en een beperkte vorm van meergezinswoningen.

  De volledige plannen kunnen geraadpleegd worden op de website www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

 • Jos Remaut

  NV Braem in Kortemark kan nu uitbreiden

  De provincieraad gaat over tot de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) site Braem nv (Kortemark).

  Het PRUP beoogt de uitbreiding van het bedrijf Braem nv met zo'n 2,5 ha. Met deze uitbreiding kan onder andere een nieuw parkeerterrein, een parkeergebouw voor het stapelen van tweedehands vrachtwagens, een werkplaats voor montage van vrachtwagens en een werkplaats voor demontage van geaccidenteerde voertuigen gerealiseerd worden. Daarnaast biedt de uitbreiding ook plaats voor een magazijn voor wisselstukken, een kantoorgebouw met onthaalfunctie en een uitbreiding van de personeelsparking. Naast een compacte terreinbezetting wordt er ook gestreefd naar voldoende groenbuffering in de omgeving van het bedrijf.

  Het bedrijf Braem nv is al 60 jaar gespecialiseerd in aan- en verkoop van tweedehands vrachtwagens en onderdelen. Daarnaast bevat het bedrijf ook een garage met diverse afdelingen, zoals een diagnosecentrum, een carrosserieafdeling en een chassisservice.

  Het bedrijventerrein is gelegen in de Nieuwstraat in Handzame en bestaat uit grootschalige loodsen en verharde terreinen voor het parkeren en stapelen in open lucht. Het voorliggende PRUP voorziet in een uitbreiding in de oostelijke richting aansluitend op de bestaande gebouwen en verharde terreinen.

  Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op 27 oktober 2016, liep het openbaar onderzoek van zaterdag 3 december 2016 tot en met dinsdag 31 januari 2017. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 3 adviezen en 5 bezwaren en opmerkingen ingediend.

  De adviezen en bezwaren werden behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) en leidden tot enkele aanpassingen, onder andere de beperking van de oppervlakte van het hoogstellingsmagazijn, de inplanting van het hoogstellingsmagazijn verder weg van de omliggende woonzones en het voorzien van bijkomende elementen die het mogelijk moeten maken om de verkeersafwikkeling op de site te beoordelen bij vergunningsaanvragen.

  Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 30 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, als de Vlaamse Regering niet schorst.

  De volledige plannen kunnen geraadpleegd worden op de website www.west-vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

  Kurt Himpe (N-VA) merkte op dat de wegversperring op de nieuwe ontsluitingsweg, waar hij eerder al eens over was tussengkomen, er nog altijd staat. "En dat baart de mensen in het centrum van Handzame toch zorgen".

  Anthony Dumarey (Open VLD) toonde zich gelukkig met dit PRUP, dat voldoende toekomstkansen biedt voor het bedrijf dat toch om en bij de 200 mensen te werk stelt. Hij kaartte ook nog even het blijvende tekort aan bedrijventerreinen aan in onze provincie. "Misschien moeten we toch wel de zienswijze van de Vlaamse Bouwmeester volgen en gaan denken aan bouwen in de hoogte. Volgens mij kan dit zeker in harmonie met de omgeving."

  Gerda Schotte (Groen) : "Net als bij de voorlopige vaststelling zullen wij ons ook nu weer onthouden. Het gaat hier nog altijd om een niet herbevestigde agrarische zone, ook al wordt de grondinname gecompenseerd op de Kemmelberg. Dit bedrijf staat voor ons niet op zijn plaats."

 • Jos Remaut

  Nieuwe overeenkomst tussen provincie en ANB voor uitbating Zwin

  De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid wordt bijgestuurd, en er komt ook een regeling voor de uitbating van het Kijkcentrum.

  Jan Van Meirhaeghe (N-VA) had enkele financiële bedenkingen en opmerkingen, maar dat vindt Kurt Ravyts (Vlaams Belang) niet erg : "De provincie en ANB groeien naar elkaar toe, en er komt een eenheid van exploitatie, in onze handen. Dat is geen kwestie van meer of minder provincie, maar gewoon de logica zelve. Het is al jaren dat ik vind en verkondig dat het Zwin moet beschouwd worden als één geheel, dat ook als geheel geplaatst moet worden tot de omgeving, die ook nog heel wat kansen biedt. Trouwens : is natuureducatie als grondgebonden materie nu toch wel een provinciematerie bij uitstek geworden !"

  "Ik kan u verzekeren dat de weg hier naartoe lang en niet gemakkelijk was", antwoordde gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). "De vraag kwam overigens van de zijde van ANB." Maar het belangrijkste voor mij is dat er nu echt een eenheid komt van uitbating. Dat daar nu een financiële regeling uit voortvloeit waarbij ANB zijn investeringen in het Kijkcentrum terugbetaald wil zien, is ergens logisch. Maar die regeling geldt niet ten eeuwigen dage, enkel tot het einde van het opstalrecht. Uiteindelijk wordt het een budgetneutrale operatie."

  En, in de richting van Kurt Ravyts : "U hebt niet 100 maar 200 % gelijk. Het kan natuurlijk wel zijn dat u al jaren vindt dat dit het ideale model is, wij hebben er wel voor gezorgd dat het nu zo geworden is.

 • Jos Remaut

  Zwin Natuurpark nog niet zelfbedruipend

  Interessante tussenkomst van Jan Van Meirhaeghe (N-VA) tijdens de bespreking van de budgetwijziging. Hij merkt op dat we bijlange nog niet toe zijn aan de vooropgestelde break-even voor de uitbating van het Zwin Natuur Park in Knokke. "Dit jaar zal dit zeker nier meer worden gehaald, en ook voor de komende jaren wordt het erg moeilijk. Er is door het studiebureau duidelijk een overschatting gebeurd van de inkomsten die men kan halen uit de shop, en ook van de inkomsten uit sponsoring."

  "U maakt de perfecte analyse", antwoordde gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). "Het nieuwe Zwin boekt heel wat successen, maar er zijn ook pijnpunten. Het is duidelijk dat het aanbod in onze winkel daar niet goed zit, en dat er door het studiebureau hier foute inschattingen zijn gebeurd. Maar we zullen de hand aan de ploeg slaan om dit op te lossen, en we zullen dit in volle openheid en overleg doen. We zullen de vooruitgang om de drie maanden bespreken in de eerste commissie."

 • Jos Remaut

  Uitgebreide bespreking van derde budgetwijziging

  We zijn momenteel bezig aan een uitgebreide besprekingsronde van de derde bugdetwijziging voor dit jaar en de implicatie daarvan op het meerjarenplan 2014-2019. Nogal technisch, dus we houden ons even op de vlakte.

 • Jos Remaut

  Stukje fietssnelweg op nieuwe Torhoutse bedrijvenzone

  De WVI is bezig met de ontwikkeling van het nieuw bedrijventerrein 'Roeselaarseweg' in Torhout. Langs de spoorweg zal daar ook een stukje fietssnelweg komen. Hiervoor zal de provincie het voortouw nemen, maar aan de Vlaamse overheid wel een toelage van 40 % vragen in het kader van het Fietsfonds.

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) informeerde bij die gelegenheid even of er van de kant van de deputatie al nieuws is over de vergunningsaanvraag voor twee windturbines op dit bedrijventerrein, aanvraag die door de stad Torhout eerder al is verworpen. Dat blijkt nog niet het geval te zijn.

  Maarten Tavernier (Groen) stipte aan dat er 70 bomen zullen worden geveld en wilde weten hoe het nu concreet staat met de vervangingsbeplanting. De nodige toelichting en plannen zullen hem worden bezorgd.

 • Jos Remaut

  Nieuwe parking in provinciedomein Bergelen in Gullegem

  De provincieraad zet straks het licht op groen voor de aanleg an een nieuwe parking aan de Hemelhofweg. De kostprijs wordt geraamd op 532.700 euro. De opdracht wordt geplaatst bij een open aanbesteding via e-tendering.

 • Jos Remaut

  Diverse grondaankopen voor uitvoeren van waterbeheersingswerken

  De provincie zal volgende gronden aankopen :

  - enkele percelen ter hoogte van de Koolskampstraat en de Kapelleweg in Pittem, die ingericht zullen worden voor waterberging. Er komt een online bekken met een capaciteit tot 20.000 m³. Bij een online bekken passeert de beek door het bekken. Bij de minste stijging van het waterpeil loopt het gebied onder water.

  Het gaat over een totale oppervlakte van 177 a 2 ca. De aankoopprijs bedraagt 107.096,03 euro. De aan te kopen gronden liggen in het overstromingsgebied van de Blekerijbeek. De extra bufferende maatregelen zijn nodig om het water te vertragen vanuit Egemkapel in de richting van de dorpskern van Pittem.

  - enkele percelen langs beide zijden van de Hanebeek en in het verlengde van de woonwijk Boudewijnpark in Zonnebeke, die ingericht zullen worden voor waterberging. Door de aanleg van een berm dwars op de vallei en een debietsbegrenzer op de beek, wordt bij hevige neerslag een gecontroleerd overstromingsgebied gecreëerd met een maximale capaciteit van 16.000 m³. Extra bufferende maatregelen zijn nodig om het water te vertragen richting de wijk Boudewijnpark.

  Het gaat over een totale oppervlakte van 25 a 92 ca. De aankoopprijs bedraagt 82.515,68 euro. De aan te kopen gronden liggen in het overstromingsgebied van de Hanebeek.

  - enkele stukken grond ter hoogte van de Walskerkestraat en de Kleine Leiestraat in Anzegem, die ingericht zullen worden voor waterberging. Er wordt een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd met een waterbufferende capaciteit van 30000 m³. Bovendien zijn er verschillende nevenfuncties mogelijk zoals een waterspaarbekken met een capaciteit van 11.500 m³ voor het beregenen van landbouwgewassen bij waterschaarste, herstel van het historisch stuwbekken van de watermolen en een vlonderpad voor wandelaars. Extra bufferende maatregelen zijn nodig om het water te vertragen vanuit Anzegem richting het industriegebied van Waregem.

  Het gaat over een totale oppervlakte van 2 ha 10 a 90 ca. De aankoopprijs bedraagt 170.131,00 euro. De aan te kopen gronden liggen in het overstromingsgebied van de Maalbeek.

 • Jos Remaut

  Instelprijs voor online openbare verkoop provinciehuis Abdijbeke : 2,95 miljoen euro

  De Provincie biedt het provinciehuis in de Abdijbekestraat 9 te koop aan via een openbare digitale procedure en doet hiervoor beroep op het onlinebiedingssysteem van Covast. De site heeft een bovengrondse bebouwde oppervlakte van 4.014 m², de totale oppervlakte bedraagt 3.000 m².

  De Vlaamse Regering besliste om de provincies af te slanken en de uitvoering van de persoons- en cultuurgebonden bevoegdheden per 1 januari 2018 over te nemen.

  Door deze afslanking en de hiermee gepaarde overheveling van provinciepersoneel naar de Vlaamse overheid en de lokale besturen, kan de ruimte die hierdoor vrij zal komen in het provinciehuis Boeverbos in Sint-Andries ingenomen worden door de diensten die momenteel gehuisvest zijn in het provinciehuis Abdijbeke, namelijk de diensten gebouwen, mobiliteit, waterlopen en COOP (Contracten, overheidsopdrachten en patrimonium). Zo zullen alle centrale diensten samengebracht worden in het provinciehuis Boeverbos.

  De instelprijs voor het provinciehuis Abdijbeke bedraagt 2.950.000 euro. Biedingen kunnen vanaf 3 juli geplaatst worden via de website www.covast.be.

 • Jos Remaut

  Mondelinge vragen afgewerkt, de agenda wordt aangevat

  Die wordt overigens een beetje omgegooid : de punten voor gedeputeerde Bart Naeyaert komen eerst omdat hij straks nog naar een belangrijk overleg moet.

 • Jos Remaut

  'Charmante dorpen' komt niet echt van de grond

  "Niet in elke gemeente is er een even groot draagvlak voor het project charmante dorpen. Dit antwoordde gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) op een vraag van Luc Coupillie (N-VA) over het project 'Charmante dorpen' in de Westhoek. Coupillie vond het project, waarbij 15 dorpen als charmant worden uitgeroepen en daar een toeristische troef wordt van gemaakt, wel nobel, maar zag in de praktijk daarmee toch niet zo heel veel gebeuren.

  "Heuvelland en Diksmuide hebben daar wel veel voor gedaan. Daar zijn er alvast erg actieve greeters aan de slag. Is het project nu geslaagd te noemen ? Ja en nee. Er zou toch een betere samenwerking moeten zijn met de gemeentelijke toeristische diensten. Maar er is inderdaad werk aan de winkel. In het nieuwe beleidsplan toerisme moeten we dat gaan evalueren. Mocht de evaluatie uitwijzen dat de Charmante dorpen echt niet goed is, dan moeten wij er inderdaad mee stoppen."

 • Jos Remaut

  Kraterfront kost de provincie om en buij de 375.000 euro

  Wouter Vanlouwe (N-VA) is niet te spreken over het derde deel van het spektakel Kraterfront op zaterdag 10 juni in Kemmel. "Over de eerste twee delen is iedereen unaniem lovend, het derde deel , het optreden van de Canadese formatie Godspeed You ! Black Emperor, kon bij heel veel mensen maar op weinig bijval rekenen. Heel veel toeschouwers verlieten dan ook voortijdig de weide. Dit had echt niéts te maken met de gebeurtenissen die op dat moment werden herdacht, zijnde de Mijnenslag in deze regio honderd jaar geleden. Ik zou graag willen weten : Wat bedroeg de kostprijs ? Hoeveel bedraagt het aandeel van de provincie ? Hoe en waar zal de evaluatie plaatsvinden ?

  Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A) : "Op uw persoonlijke mening over het spektakel ga ik hier niet in. Maar ik kan u wel al een eerste beeld geven van de prijs.

  Voorprogramma Zero Hour, was volledige in handen van de (aanvankelijk drie) betrokken gemeenten: 0 euro

  Projectie van de beelden op human screen en alles wat erbij komt kijken: 183.000 euro

  Optreden Godspeed met alles erop en eraan : 373.000 euro

  Totaalbedrag : 685.000 euro. Ons aandeel : 376.00 euro, dat is dik de helft. Kraterfront is een deel van GoneWest 2017, de Vlaamse overheid naam eerder al het engagement om alles in dit kader met 45 % te betoelagen en betaalt dus 308.000 euro.

  In december voorzien we, net als vorig de vorige jaren, een evaluatie van het de volledige jaargang 2017 van GoneWest."

 • Jos Remaut

  Geen water tappen uit de beken : "De Polders waren vragende partij"

  En dan nu : de droogte in de landbouw. Peter De Roo (N-VA), Christof Dejaegher (CD&V), Peter Roose (SP.A) en Alex Colpaert (Groen) zijn de vraagstellers.

  Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) : "De landbouwers zijn inderdaad de eerste slachtoffers. Dat is heel frustrerend als je dit moet meemaken. Het is al van sinds 1976 geleden dat het zo droog was. Wij hebben als provincie wel geanticipeerd. Bij de bestrijding van wateroverlast hebben we al 18 bufferbekkens gerealiseerd over de provincie, waar de landbouwers water kunnen komen tappen in tijden van droogte. Verder hebben wij 3.600 km waterlopen, waar water kan uit gecapteerd worden."

  "Wat de beperking van het gebruik van water uit de beken betreft : de noodoproep is gekomen uit de polders. Als de zoete waterlaag wordt weggetrokken, dan komt het zilte water naar boven en is er zeer grote milieuschade. De polderbesturen zagen in dat zij zelf te weinig gezag hebben om een captatieverbod af te dwingen en hebben daarom aangeklopt bij de gouverneur. Ook om de productie van het drinkwater niet in het gedrang te brengen, moeten we zorgen dat het peil van sommige beken en vijvers niet te laag staat. Maar het zijn inderdaad maatregelen tegen heug en meug. Het blijft overigens een delicate evenwichtsoefening om te bepalen hoe vol we onze bufferbekkens laten lopen, want als er te veel water in staat en het begint plots te stortregenen...."

  Naeyaert brak ook een langs om de aanleg van privé-bufferbekkens aan te moedigen. Ook het manipuleren van de bodemkwaliteit (het opbouwen van het koolstofgehalte) is volgens hem geen eenduidig verhaal. "Maar we moeten er blijven aan werken."

  Wat de crisiscommunicatie betreft : er is nu, in overleg met de waterbeheerders, een pagina 'waterschaarste' aangemaakt op de website van de provincie. Maar zelf water uit de hemel laten komen kunnen we niet ! Er moet overigens ook niet schamper worden gedaan over de maatregelen tot zuinig watergebruik die door de Vlaamse regering zijn afgekondigd. Want onze bevoorrading kan echt wel in het gedrang komen als dit blijft duren."

  "Maar na deze crisis moeten we inderdaad met zijn allen nog eens samen zitten om te bekijken hoe we onze watervoorraden nog beter kunnen beheren.

  Wat de schade betreft : voor de vaststelling ervan zijn er commissies actief in de diverse gemeenten. We zullen hieromtrent ook nog eens mail sturen naar de gemeenten. Het KMI zal begin juli een standpunt innemen, maar ik denk dat de schade wel groot genoeg zal zijn om te kunnen spreken van een ramp."

 • Jos Remaut

  "De Block blokkeert de weeswegen niet"

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) heeft het over de zogenaamde weeswegen : de laatste stukjes provincieweg die blijkbaar niemand wil overnemen. Het gaat om 4,8 km weg in de buurt van Avelgem, Zedelgem en Ieper. "Dit sleept nu al zovele jaren aan, wanneer gaat dit eindelijk eens opgelost zijn ?"

  Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) was spits in zijn antwoord : "Laat het duidelijk zijn dat De Block niet blokkeert ! Het protocol is heel duidelijk. Het is pijnlijk dat men er niet in slaagt om 4,8 km provinciewegen over te nemen. Begrijpelijk dat de betrokken burgemeesters aan de bel trekken."

  "Elk jaar staat er nog 50.000 euro in ons budget voor die wegen, voor onderhoud en groen. Als goeie huisvader nemen wij onze verantwoordelijkheid op, maar je mag van ons niet verwachten dat wij daar nog grote investeringen gaan doen.

  We hebben al diverse keren aangedrongen bij Vlaanderen. Er is een vergadering geweest met het kabinet Weyts op 27 maart. Daar werd gezegd dat Minister Weyts het dossier nog eens op de ministerraad zou brengen voor de zomer. Er staat wel niet bij van welk jaar.... Maar ik veronderstel toch dat het wel deze hete zomer zal zijn, die overigens al begonnen is. Ik ben misschien maar een simpele duif, ik weet toch één iets : In vijf minuten pak ik dat over."

  In zijn antwoord wees Kurt Ravyts er nog eens op dat er ook onder de vorige minister, Hilde Crevits, maar weinig vooruitgang stak in dit dossier.

 • Jos Remaut

  Samen werken aan 20 % minder CO2-uitstoot

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) wil wat meer uitleg over de exacte taakverdeling tussen de provincie en de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) in verband met de ondersteuning van het lokale klimaatbeleid, dat de een vermindering met 20 % van de CO2-uitstoot wil realiseren.

  "We komen om de drie maanden samen, ook met Leiedal en andere partners zoals Infrax, om heel fijn te definiëren wie er precies wat doet", antwoordt Guido Decorte (CD&V). Wat wij als provincie specifiek doen, is vooral het opzetten van campagnes allerhande, zoals bijvoorbeeld De Testkaravaan. Interprovinciaal wordt er ook bekeken om cijfermateriaal in te laten voor een efficiënte klimaatrapportering voor de gemeenten. Er zijn ook nog een aantal eigen provinciale projecten met Europese steun."

  "We moeten er vooral voor zorgen dat bij dit alles niet weer de perceptie ontstaat dat provincie een derde betaler is voor de gemeenten", merkt Ravyts nog gevat. "Ik kan u in elk geval verzekeren dat dit niet zo is", antwoordde Guido Decorte.

 • Jos Remaut

  Vraag over kustreddingsdienst ingetrokken

  De vraag die Charlotte Castelein (Open VLD) zou stellen over de toekomstige financiering van de kustreddingsdienst IKWV is ingetrokken, zo meldt voorzitter Eliane Spincemaille.

 • Jos Remaut

  West-Vlaanderen heeft wel degelijk nood- en interventieplan terrorisme

  Carine Dejonghe (Open VLD) opent de vragenronde van vandaag. Zij vraagt provinciegouverneur Carl Decaluwé naar een stand van zaken i.v.m. het nood- en interventieplan terrorisme in West-Vlaanderen. "De provincie Limburg heeft haar huiswerk al klaar, wij hebben nog niet zo'n plan, en dat baart mij en alle kustburgemeesters zorgen."

  Gouverneur Decaluwé : "Hier stellen dat we geen noodplan hebben is absoluut onjuist, waar haalt u dat ? Door mijn diensten is wel degelijk zo'n noodplan opgemaakt. Wij hebben het intern afgerond, het ligt momenteel bij Binnenlandse Zaken, het wacht nog op de goedkeuring van de minister. Maar we zijn dus klaar mocht er iets gebeuren."

  "Als er een terroristische aanslag is, dan is dat direct de federale fase. De federale overheid spreidt haar oefeningen wel over de diverse provincies. West-Vlaanderen komt in 2018 aan de beurt. Het is trouwens een misvatting dat de politie in zo'n geval de politie de zaak in handen neemt. In geval van terro-alarm worden alle gouverneurs samengeroepen in Brussel. Het parket is van meet af aan betrokken."

 • Jos Remaut

  De bel gaat, de zitting gaat beginnen

  Wat een stiptheid, al is er nog nauwelijks volk in de (overigens perfect geairconditioneerde) raadszaal.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!