Live Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide: oppositie laat gemeenteraad schorsen

29/05/17 om 14:59 - Bijgewerkt om 22:42

Belangrijkste agendapunt vanavond: uitstekende resultaten jaarrekening 2016 en eerste budgetwijziging 2017. Schepen financiën Kurt Vanlerberghe licht alle ontvangsten, uitgaven en aanpassingen in de investeringen uitgebreid toe.

Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide: oppositie laat gemeenteraad schorsen

Stadhuis Diksmuide © mvdp

 • Myriam Van den Putte

  De gemeenteraad zit erop

  De gemeenteraad is flink uitgelopen door een aantal onvoorziene mondelinge vragen van Idee2006 en N-VA.

 • Myriam Van den Putte

  Extra mondelinge vraag

  Marc Deprez: "het gaat over de polemiek tussen Natuur en Bos en de Landbouw. Natuurinspecteurs pesten de boeren ivm het behandelen van onkruid op hun akkers. Landbouwers worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Wij beklemtonen dat wij niets tegen de natuur hebben, maar wanneer je een vinger geeft aan Natuurpunt nemen zij het hele lichaam. Zij moeten zich houden aan de beloftes tegenover de landbouw en hun afspraken nakomen. Wat met de opgemaakte pv's."

  Martin Obin, schepen landbouw: "het gaat vooral over Lampernisse. Er mag geen vegetatiewijziging gebeuren op bepaalde gronden. De wetgeving rond vegetatiewijziging is vrij onduidelijk, maar we volgen dit op. Er zijn twee pv's uitgeschreven geweest en ik heb antwoord gekregen dat deze uiteindelijk niet werden uitgevoerd."

 • Myriam Van den Putte

  Toegevoegde punten

  Katleen Winne (Idee2006): "Stationsbuurt: er is naar de Raad van State gegaan enkele jaren geleden." Kurt: "het is wachten op de uitspraak van de Raad van State. Wie naar de Raad van State trekt moet beseffen dat dit de zaken voor de stad vertraagt."

  Kurt Vanlerberghe: "Vestigingspark in ontwikkeling: dit was onderverdeeld in twee delen. Wij blijven informeren naar de stand van zaken en zouden willen overgaan tot vrijwillige aankoop om onteigening te vermijden. De familie Roland is ervan overtuigd dat op de Spaanse vesting binnenkort sociale verkavelingen zullen komen. Doelstellingen van dit terrein: vestigingspark doortrekken om de toegang langs de spoorweg door te trekken en naast de barrage een oversteek te realiseren, met aan de ene kant volkstuintjes. De rest van de terreinen kunnen naar wens en naar behoefte ingericht worden."

  Bieke Moerman: "dossier Bortierlaan en Stationsstraat: dit is al een paar keer uitgesteld. Er was onder meer de archeologienota die vertraging meebracht en onroerend erfgoed die opmerkingen hadden.Na de herfstvakantie zullen de werken vermoedelijk kunnen starten."

 • Myriam Van den Putte

  20. Intercommunales - Aanvulling besluit deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS - Voordracht bestuurder en lid adviescomité en aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een lid van de raad van bestuur van TMVS, een lid van het regionaal adviescomité voor services van TMVS, een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de oprichtingsvergadering TMVS op 30 juni 2017 aan te duiden.

  IDEE2006: Marc Deprez: "wij gaan hier niet in mee en nemen niet deel aan de stemming."

  Marc De Keyrel: "het gaat hier over de oprichting van een nieuwe intercommunale. Er zijn geen afspraken gemaakt, dus als er niemand van Diksmuide zich kandidaat stelt, zullen we ook geen stem hebben."

  Inge wordt voorgesteld als kandidaat... De meningen zijn verdeeld.

 • Myriam Van den Putte

  14. Brandweer - Algemeen - Hulpverleningszone Westhoek - Financiële verdeelsleutel 2015-2023 / bijdrage 2017 / onroerende goederen

  In de gemeenteraadszitting van 19/12/2016 werd de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Westhoek goedgekeurd.

  De provinciegouverneur keurde de begroting van de hulpverleningszone echter niet goed. Stad Diksmuide werd hiervan in kennis gesteld op 1/2/2017. De gemeenteraad nam hier kennis van op 20/02/2017.

  Op de zoneraad van de hulpverleningszone Westhoek van 26/04/2017 werd de verdeelsleutel/ dotatie 2017 principieel goedgekeurd en wordt bijgevolg opnieuw goedkeuring van de dotatie gevraagd aan de gemeenteraad.

  De verdeelsleutel is ongewijzigd gebleven ten opzichte van diegene die werd vastgesteld in de zitting

  van de zoneraad van 27/10/2016: ...

  Dotatie HVZ, ambulance: 150.000 euro Dotatie HVZ, brandweer: 669.599 euro

  Burgemeester Laridon: "het is dezelfde verdeelsleutel - alleen De Panne en Zonnebeke waren het niet eens... De gemeente Koksijde heeft vorige week de verdeelsleutel goedgekeurd"

  Unanieme goedkeuring

 • Myriam Van den Putte

  11. Financiën - Belastingen - Contantbelasting op de diftar aan huisinzameling en verwerking van GFT

  Het retributiereglement betreffende ophaling aan huis van GFT dateert van 27.05.2013. De IVVO wenst het systeem van een waarborg per aansluitpunt stop te zetten en te vervangen door een maandelijkse huurkost voor het gebruik van de containers. 11001 containers worden in Diksmuide momenteel niet gebruikt. De inning van de provisies gebeurt voortaan door de IVVO. De raad van bestuur van de IVVO keurde de conceptnota goed op 22.11.2016. De nieuwe regeling treedt in werking op 01.07.2017.

  Katleen Winne (Idee2006): "GFT-afval: aantal containers? 233 kg per aansluitingspunt vastgesteld... 35 euro voorschot per jaar voor een container, verschil tussen grote en kleine containers vind ik veel... Hoe zit het met het beleid voor de roze zakken? Hoeveel asbest wordt er in het containerpark van Diksmuide afgeleverd? Is er sensibilisering rond?"

  Kurt Vanlerberghe: "landbouwers of mensen met een grote tuin kunnen perfect zelf composteren, dus het aantal containers moet je relativeren. Het voorschotbedrag slaat niet enkel op de huur van de containers, maar dit is gelinkt aan de inhoud van de groene bakken. De roze zakken: wij staan te springen zodra het systeem wordt uitgerold om het hier toe te passen. Maar hoe zullen we daarmee omgaan? Je moet elke straat aandoen, hoewel er soms in één straat maar één container kan staan. Dat is dus heel milieu-onvriendelijk... Gaan we naast alle andere afvalophaling ook nog hiervoor opteren - laten we de roze zakken naar het containerpark brengen of zullen we met ondergrondse containers werken? We staan volledig achter het verhaal van het sorteren, maar het gaat om de manier waarop? Asbest: in het containerpark gebeurt dit op een veilige manier. We kunnen mensen niet verplichten om de nog bestaande asbestplaten/-daken in hun huis te vervangen, maar wel om het afval op een veilige manier af te voeren."

 • Myriam Van den Putte

  Jaarrekening 2016 en eerste budgetwijziging 2017

  Toelichting door schepen financiën Kurt Vanlerberghe via een PowerPointpresentatie:

  2016 is opnieuw een uitstekend jaar geworden voor de stadsfinanciën. Gezuiverd van uitzonderlijke resultaten behaalden we ons 2e beste resultaat ooit inzake de gewone werking met een overschot van 4.921.683 euro. 2015 was nog net iets beter. En we realiseerden het grootste investeringsbudget ooit met 8.137.670 euro.

  De stad boekte 24.569.731 euro ontvangsten, beter dan in 2015 (gezuiverd van uitzonderlijke ontvangsten). Dit komt hoofdzakelijk door 2 posten. Er werd 270.081 euro minder belastingen geïnd, voornamelijk te wijten aan latere inning door de hogere overheid van de onroerende voorheffing en de personenbelasting en mindere opbrengst van de lokale patrimoniumbelastingen. Anderzijds werd een voorzien dividend van de IWVA van 221.577 euro niet geïnd, maar omgezet in een kapitaalverhoging.

  Anderzijds werd in 2016 19.648.048 euro uitgegeven, meer dan in 2015. Vooral de werkingskosten springen in het oog. Dit kwam hoofdzakelijk doordat we het poetsen van de stadsgebouwen uitbesteedden aan een externe firma en de volledige werking van de sportdienst onderbrachten bij Farys. De personeelskost steeg met amper 0,6%, terwijl de rentelast verder daalde en de werkingssubsidies aan OCMW, politie, brandweer en kerkfabrieken daalden met een 107.882 euro ten opzichte van 2015.

  Dat de stad een investeringsbeleid voert is ondertussen wel duidelijk door de vele openbare werken. In 2016 werd hiervoor een uitgave gedaan van 8.137.670 euro. Nooit eerder werd voor een dergelijk bedrag aan investeringen uitgevoerd. - Er werd niet geleend in 2016. Hierdoor daalde de stadsschuld op 31/12/2016 verder tot 13.407.067 euro.

  Met de eerste budgetwijziging 2016 verschuiven we ongebruikte kredieten van 2016 naar 2017, maar worden ook 493.000 euro nieuwe of hogere investeringen voorzien. Het gaat hoofdzakelijk over het nieuwe lokaal van de Chiro Leke, 170.000 euro voor de stadhuisrenovatie en 115.000 euro voor onderhoud en vernieuwen openbare verlichting. Op vlak van exploitatie wijzigt er niets.

  Dit positieve resultaat belet niet dat er een reeks financiële uitdagingen zijn. Ook in 2017 en 2018 wordt gigantisch geïnvesteerd, terwijl de negatieve uitwerking van de maatregelen, getroffen door de Vlaamse en federale overheid, zich meer een meer laat voelen. De intrestvoeten hebben de tendens lichtjes te stijgen, wat lenen duurder maakt. Toekomstgericht wordt het een uitdaging om bij dalende overheidssubsidies toch het hoofd te bieden aan de vele maatschappelijke vragen of behoeften, zoals meer veiligheid, betere dienstverlening en modernere infrastructuur. Samenwerking in intercommunaal verband kan hierbij een van de troeven zijn, niet alleen om de kosten te drukken, maar ook om inkomsten te genereren. In 2016 haalden we 1.371.572 euro aan dividenden binnen, voornamelijk vanuit Infrax en Efin. Efin groepeert strategisch belangrijke beleggingen in windkracht, in gastransportleidingen (Fluxys) en elektriciteitstransportleidingen (Elia). Hier samen in investeren zorgt voor lokale Vlaamse verankering én voor lokale inkomsten, wat 2 keer winst is."

  Unanieme goedkeuring.

 • Myriam Van den Putte

  5. Technische dienst - Gebouwendienst - Levering aardgas OCMW- en stadsgebouwen -Aansluiting VEB

  Vanaf 2018 zal de levering van aardgas voor OCMW- en stadsgebouwen via het Vlaams Energiebedrijf (kort VEB) gebeuren. Het VEB wil de totale energiefactuur van de entiteiten van de Vlaamse Overheid laten dalen, enerzijds door efficiënte levering en anderzijds door databeheer en energie-efficiëntie. Het VEB treedt op als aankoopcentrale voor de entiteiten waardoor wordt voldaan aan de wet op de overheidsopdrachten. Het VEB koopt dagelijks energie aan op de korte termijnmarkt wat voordeliger is dan aankopen via de lange termijnmarkt. Het VEB factureert enkel een kostendekkende vergoeding die lager is dan de dienstenvergoeding die door de huidige leverancier wordt aangerekend. Het klantenportaal van het VEB zorgt voor een toegevoegde waarde op administratief vlak zowel wat betreft registratie van aansluitpunten, facturatie, budgettering en verbruiksopvolging.

  Kurt Vanlerberghe: "Nadat we in 2016 al een samenwerkingsovereenkomst afsloten met het Vlaams Energiebedrijf inzake de levering van elektriciteit, wordt nu voorgesteld hetzelfde te doen inzake gas.

  Het Vlaams Energiebedrijf werd in 2012 opgericht door de Vlaamse Overheid als extern verzelfstandig agentschap van privaat recht. Het heeft een centrale plaats tussen de overheden als verbruiker van energie en de private markt van dienstverleners.

  Het VEB maakt geen winst op zijn leveringsactiviteit en kan zo maximaal inzetten op het verminderen van het energieverbruik. Het VEB rekent enkel een jaarlijkse kostendekkende vergoeding door.

  Het VEB werkt zeer flexibel waardoor ze kunnen kiezen om energie aan te kopen op de korte termijnmarkt. Deze tarieven zijn gemiddeld goedkoper dan de lange termijnmarkten, via dewelke klassieke leveranciers hun bevoorrading garanderen.

  De samenwerking met het VEB biedt het voordeel dat we niet langer zelf om de zoveel jaar complexe aanbestedingen inzake gas en elektriciteit moeten uitschrijven. Bovendien is er een aanzienlijk prijsvoordeel.

  Uit een simulatie blijkt dat bij levering via het VEB onze jaarlijkse energiefactuur in 2015 3,85% en in 2016 2,28 % lager zou uitgevallen zijn (uitsluitend de factor energiekost). De dienstenvergoeding van de huidige leverancier bedraagt 2,922 euro/MWh. Bij het VEB is deze momenteel 2,25 euro/MWh voor aardgas. Vanaf 2018 zullen een groot aantal van de "Eandis" gemeenten en steden aansluiten bij VEB, waardoor hun jaarlijkse kostendekkende vergoeding zal dalen."

  Unanieme goedkeuring

 • Myriam Van den Putte

  De gemeenteraad wordt hernomen

  De oppositie heeft even overlegd...

  en eist dat alle uitspraken hierover worden genoteerd in het verslag van de gemeenteraad.

  Bert Laridon: "ik toon hier het plannetje met de stukken die nog moeten onteigend worden. Eén eigenaar weigert om alles te verkopen, zodat het bedoelde rechthoekige pleintje er niet mooi rechthoekig zal kunnen uitzien. Dit heeft ook nog een impact op de veiligheid."

  Karline Ramboer: "we zullen hier creatief mee omgaan."

  Marc Deprez: "dit dossier rammelt aan alle kanten. Eerst met erfgoed, nu dit... Dit is niet langer geloofwaardig."

  Er wordt stevig gebakkeleid... en de verwijten vliegen over en weer.

  Kurt Vanlerberghe: "het gaat hier over de toegang aan de Boterhalle. Als we dit hier blijven uitstellen, dan komt de veiligheid van de schoolkinderen aan de bushalte in het gedrang. Het gaat hier over verkeersveiligheid. Een doorgang van 8 m is perfect voor de brandweer. Het dossier stinkt hier... maar wel aan de andere kant van de tafel!"

  Voorzitter: "ik vraag opnieuw of we ingaan om punt 3 en 4 af te voeren..."

  Het resultaat is hetzelfde... enkel oppositie wil afvoeren.

  Stemming: oppositie stemt tegen.

 • Myriam Van den Putte

  2. Technische dienst - Algemeen - Onteigeningsplan Boterhalle - Ontwerpakte voor een deel van een perceel, gelegen 1ste afdeling, Sectie B nr. 252H

  Aan de gemeenteraad wordt de ontwerpakte voorgelegd voor de aankoop van een stuk grond van 90m2. Dit stuk grond is gelegen binnen het onteigeningsplan "Boterhalle", zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 20.02.2017.

  Deze aankopen gebeuren om de toegankelijkheid en de brandveiligheid van de Boterhalle te verbeteren en dit conform de voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum Diksmuide".

  Marc Deprez (Idee2006): "onze vraag om dit punt af te voeren valt in dovemansoren. Wij moeten eerlijk blijven tegenover de Diksmuideling. We weten wat er leeft onder de bevolking. Waarom dus een private parking zoals verkondigd door S.pa? De burgemeester opteert wel voor een referendum als het om een fusie gaat, maar niet als het om een parking voor de burger gaat... Ik verwijs naar www.iedereenburgemeester.be - wat zou u doen als u burgemeester was?"

  Reactie N-VA, Bert Laridon: "we zouden graag de ware toedracht hier wat meer willen zien duiden op de gemeenteraad."

  Karline Ramboer (S.pa): "we zijn van plan verder te gaan met het dossier Boterhalle zoals we gepland hebben en het is hier herhaaldelijk toegelicht waarom. De verkoopakten komen nu al voor op de gemeenteraad en volgende maand nog twee andere. We willen zo snel mogelijk verder."

  Bert Laridon: "Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Er wordt een stuk grond verkocht met het oog op de brandweer, die blijkbaar nog van niets weet."

  Karline Ramboer: "onteigenen is het laatste wat je doet. Daarom hebben we zo lang mogelijk gewacht en daardoor is er een kleine aanpassing/wijziging in verband met het bedoelde pleintje. Toch komt het geplande stukje groen en het pleintje hierdoor niet in het gedrang."

  Bert Laridon: "hier gebeuren dingen die duidelijk niet kunnen. Ik vraag schorsing van de gemeenteraad."

  De voorzitter staat de tijdelijke schorsing toe.

 • Myriam Van den Putte

  1. RO en onroerend erfgoed - Huisvesting - Subsidieaanvraag WoonWinkel West 2018-2019 -Goedkeuring.

  Het betreft de goedkeuring van het definitief subsidiedossier 2018-2019 en de vernieuwde aanvullende overeenkomst "Intergemeentelijke Samenwerking Wonen" voor de voorzetting van het intergemeentelijk project WoonWinkel West voor de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne.

  Bieke Moerman (S.pa): "naast de basissubsidie die wordt toegekend, vragen we ook een aanvullende subsidie aan. Met dat bedrag kan een extra personeelslid worden aangeworven."

  Unanieme goedkeuring

 • Myriam Van den Putte

  De gemeenteraad begint met een beetje vertraging

  Idee2006 vraagt om punt 3 en 4 ivm het onteigeningsplan van de Boterhalle af te voeren en uit te stellen.

  Enkel de oppositie stemt voor het afvoeren.

 • Myriam Van den Putte

  In een notendop

  Samenstelling gemeenteraad Diksmuide

  Samenstelling gemeenteraad Diksmuide © IG

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info